Ja­kobs­berg får lyx­bio och nya mat­stäl­len

Järfälla Tidning - - SIDAN - Louise Bornhall [email protected]­rekt­press.se

I snart ett år har Fal­ken bio i Ja­kobs­berg hål­lit stängt. Men fil­mäls­ka­re i Jär­fäl­la kan va­ra lug­na – de för­se­na­de re­no­ve­ring­ar­na kan snart sät­ta igång och bion öpp­na igen. I slu­tet av ja­nu­a­ri stäng­de bi­o­graf Fal­ken i Ja­kobs­bergs cent­rum för re­no­ve­ring, nå­got StockholmDirekt ti­di­ga­re rap­por­te­rat om. Men nå­gon så­dan har fort­fa­ran­de in­te dra­git igång. Nu lo­vas det dock bätt­ring – till vå­ren.

Un­der re­no­ve­ring­en ska tre sa­long­er bli två, och käns­lan ska bli en ”lyx­i­ga­re kvar­ters­bio”. Lo­ka­len som blir över när en sa­long för­svin­ner lig­ger in­ne i gal­le­ri­an, och pla­nen är att åt­minsto­ne två re­stau­rang­er ska slå upp por­tar­na där, och bil­da en så kal­lad foodcourt.

– Det kan bli två el­ler fle­ra re­stau­rang­er som de­lar på lo­ka­ler­na. Vi har sett att de re­stau­rang­er som öpp­nat i Ja­kobs­bergs cent­rum de se­nas­te åren fått en po­si­tiv ef­fekt, och vi tror in­te att be-

ho­vet är mät­tat än ut­an vill öka re­stau­rang­ut­bu­det. Det är po­si­tivt om de lig­ger in­till en bio, sä­ger Mag­nus Åkes­son, re­gi­on­chef för Ci­tycon som äger cent­ru­met.

Det på­går di­a­lo­ger med even­tu­el­la re­stau­rang­er som kan öpp­na, men ef­tersom de stäl­ler hög­re krav på en ombyggnation än en bu­tik har det he­la dra­git ut på ti­den. Vill re­no­ve­ra i vår Än så länge är allt­så ing­et klart på re­stau­rang­fron­ten, men vad gäl­ler bi­o­gra­fen är

Vi tror in­te att be­ho­vet är mät­tat än ut­an vill öka re­stau­rang­ut­bu­det.

må­let att ett av­tal ska kun­na slu­tas in­nan års­skif­tet. Re­no­ve­ring­en kan då kom­ma igång un­der vå­ren.

Ri­chard Lil­je­dahl, en av bi­o­gra­fens äga­re, tip­par att re­no­ve­ring­en kan ta tre till fy­ra må­na­der när den väl kom­mer igång.

– Det ska bli en re­no­ve­ring av i stort sett all­ting. Det har dra­git ut på ti­den på grund av en del av av­ta­let, men vi ver­kar ha kom­mit när­ma­re en lös­ning, sä­ger han.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

STÄNGD. Bi­o­gra­fen i Ja­kobs­berg har va­rit stängd se­dan ja­nu­a­ri på grund av att den ska re­no­ve­ras, men re­no­ve­ring­en har in­te dra­git igång än.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.