Här är lu­ren för­bju­den he­la skol­da­gen

Järfälla Tidning - - SIDAN - Louise Bornhall [email protected]­rekt­press.se

Fle­ra hög­sta­di­e­sko­lor i Jär­fäl­la har in­fört nå­gon form av mo­bil­för­bud. På Eng­els­ka sko­lan i Ja­kobs­berg är te­le­fo­ner­na helt för­bjud­na.

När ele­ver­na på In­ter­na­tio­nel­la eng­els­ka sko­lan i Ja­kobs­berg kom till­ba­ka ef­ter som­mar­lo­vet var in­struk­tio­ner­na från lä­rar­na tyd­li­ga: mo­bil­te­le­fo­nen ska lå­sas in i skå­pet när man kom­mer till sko­lan på mor­go­nen, och in­te tas fram för­rän det är dags för hem­gång.

Ti­di­ga­re ha­de ele­ver­na fått an­vän­da te­le­fo­ner­na i ka­fe­te­ri­an.

– Det var många som pro­te­ste­ra­de förs­ta da­gen, lä­rar­na viss­te nog att vi skul­le bli be­svik­na. Jag var jät­te­upp­rörd först, tänk­te ”hur ska jag kla­ra

mig!” Men man kla­rar sig, det gäl­ler ba­ra att pla­ne­ra mer, sä­ger Ir­ma El­jen­myr som går i åt­tan.

Hon och kom­pi­sar­na Liv Ap­pelquist och Eme­lie Brun­sell mär­ker en stor skill­nad på ras­ter­na.

– Folk pra­tar mer nu, det märks att det bli­vit mer so­ci­alt, sä­ger Eme­lie. Liv in­stäm­mer: – För­ut kun­de det va­ra helt tyst på ras­ten, för att al­la höll på med te­le­fo­ner­na. Nu får man re­da på mer sa­ker än in­nan! Som vad folk gjort i hel­gen, sä­ger hon.

Mo­bil­fria sko­lor

Eng­els­ka sko­lan är ihop med Vitt­ra Ja­kobs­berg de en­da hög­sta­di­e­sko­lor­na i Jär­fäl­la som har mo­bil­för­bud he­la skol­da­gen, men i fle­ra and­ra

sko­lor sam­las mo­bi­ler­na in un­der lek­tions­tid.

Sa­ra Vil­jos­son är rek­tor på Eng­els­ka sko­lan, och be­rät­tar att skol­kon­cer­nens po­li­cy är att sko­lor­na ska va­ra mo­bil­fria. Men det finns ock­så ett an­nat syf­te.

– Om man är en­sam är det otro­ligt lätt att göm­ma sig i te­le­fo­nen. Du kanske är ut­an­för, fast du ser upp­ta­gen ut, och det får in­te hän­da hos oss. Att sit­ta bakom en skärm gör in­te att du kän­ner dig trygg, sä­ger hon.

Ele­ver­na på­pe­kar ock­så att det är kne­pigt för vis­sa att va­ra ut­an te­le­fo­nen. Det hän­der att det pling­ar till i klass­rum­met, och att en te­le­fon gli­der ur en fic­ka i kor­ri­do­ren.

Men Sa­ra Vil­jos­son me­nar att de fles­ta re­spek­te­rar för­bu­det. Om det är nå­gon som

upp­re­pa­de gång­er an­vän­der te­le­fo­nen kan det bli ett sam­tal hem till för­äld­rar­na.

– Ele­ver­na vill att det ska fun­ge­ra, de har för­stått var­för vi in­fört det här. Och in­för läså­ret köp­te vi in spel, kort­le­kar, bol­lar och an­nat för att upp­munt­ra till ak­ti­vi­tet, sä­ger hon.

Be­ro­en­de av vägg­kloc­kor

Ir­ma, Liv och Eme­lie i åt­tan tyc­ker allt­så att mo­bil­för­bu­det fört med sig bra gre­jer – men en sak har de tänkt på.

– Man blir myc­ket mer be­ro­en­de av att vägg­kloc­kor­na i sko­lan går rätt, för att kom­ma i tid till lek­tio­ner­na! Som det är nu går de oli­ka öve­rallt, sä­ger Ir­ma El­jen­myr och skrat­tar.

PO­SI­TI­VA. Eme­lie Brun­sell, Liv Ap­pelquist och Ir­ma El­jen­myr har vant sig vid mo­bil­för­bu­det och tyc­ker det fun­kar bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.