Fru Går­man vi­sar vägen på ga­tor­na i Jär­fäl­la

ÄGER FRISKOLA. Miss­tänks för grov eko­no­misk brotts­lig­het

Järfälla Tidning - - SIDAN - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou Eve­li­na Hertz

Mis­stan­kar­na rör bland an­nat grov tro­lös­het mot hu­vud­man, grovt bok­fö­rings­brott och i ett fall grovt pen­ning­tvätt­brott.

Fle­ra le­dan­de per­so­ner i ägarstif­tel­sen bakom den mus­lims­ka fri­sko­lan Al-Az­har i Väl­ling­by häk­ta­des i för­ra vec­kan. De miss­tänks för grov eko­no­misk brotts­lig­het och pen­ning­tvätt. Det var i en sam­ord­nad räd i ons­dags för­ra vec­kan som tre män och en kvin­na i ägarstif­tel­sen bakom Al-Az­har­sko­lan greps. I sam­band med det gjor­des även hus­rann­sak­ning­ar på fle­ra plat­ser. Da­gen in­nan ha­de även den ti­di­ga­re ord­fö­ran­den för stif­tel­sen gri­pits, rap­por­te­rar Af­ton­bla­det.

Al­la fem sit­ter nu häk­ta­de på san­no­li­ka skäl miss­tänk­ta för grov eko­no­misk brotts­lig­het.

– När det gäl­ler de häk- ta­de rör mis­stan­kar­na bland an­nat grov tro­lös­het mot hu­vud­man, grovt bok­fö­rings­brott och i ett fall grovt pen­ning­tvätt­brott, sä­ger Li­sa Her­man­rud, kam­mar­å­kla­ga­re vid Ekobrotts­myn­dig­he­ten i Stock­holm, i ett press­med­de­lan­de.

Det är den ti­di­ga­re ord­fö­ran­den som miss­tänks för grovt pen­ning­tvätts­brott.

En­ligt Af­ton­bla­det ne­kar samt­li­ga till brott.

Mis­stan­kar­na gäl­ler brott som kan ha på­gått i fle­ra år, en­ligt åkla­ga­ren. Lån kan bry­ta mot la­gen Af­ton­bla­det skri­ver att det är läns­sty­rel­sen i Stock­holm, som är till­syns­myn­dig­het för ägarstif­tel­sen, som i vå­ras an­mäl­de stif­tel­sen till Ekobrotts­myn­dig­he­ten.

En­ligt upp­gift till Af­ton­bla­det hand­lar an­mä­lan om att stif­tel­sen ska ha lå­nat ut 10 mil­jo­ner kro­nor till ett fö­re­tag som vill star­ta en mus­limsk bank, vil­ket miss­tänks bry­ta mot stif­tel­se­la­gen.

Det­ta rap­por­te­ra­de vi på StockholmDirekt om re­dan vå­ren 2017, då stif­tel­sens eg­na re­vi­so­rer kri­ti­se­ra­de ut­be­tal­ning­en som de me­na­de var just ett lån.

Den ti­di­ga­re stif­tel­se­ord­fö­ran­den me­na­de dock att det hand­la­de om en in­ve­ste­ring.

Stif­tel­sen fick då avslag på sin an­sö­kan om bank­till­stånd från Fi­nansin­spek­tio­nen. För­hör kom­mer hål­las En­ligt åkla­ga­ren blir näs­ta steg i ut­red­ning­en att hål­la för­hör med vitt­nen och miss­tänk­ta samt gå ige­nom och ana­ly­se­ra be­vis­ma­te­ri­al.

När den här tid­ning­en gick i tryck var sty­rel­se­med­lem­mar­na fort­fa­ran­de häk­ta­de. Vi har sökt Al Az­har-sko­lans rek­tor för en kom­men­tar, ut­an att nå ho­nom.

FO­TO: EVE­LI­NA HERTZ

RÄD. Fle­ra per­so­ner i ägarstif­tel­sen bakom bland an­nat Al-Az­har­sko­lan häk­ta­des för­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.