VIKSJÖBORNA: NU GLÖMS VÅ­RA BUSSAR BORT – IGEN

In­drag­na och om­drag­na buss­lin­jer re­tar re­se­nä­rer­na i Vik­sjö, som är tröt­ta på att kol­lek­tiv­tra­fi­ken i om­rå­det för­säm­ras. Men tra­fik­för­valt­ning­en kom­mer sam­ti­digt med ett gläd­jan­de be­sked – en ny buss­lin­je är på gång. BE­SVI­KEL­SE. Men SL lo­var plås­ter på så

Järfälla Tidning - - SIDAN - Louise Bornhall

Stru­lig buss­tra­fik går Viksjöborna på ner­ver­na. Nu ut­lo­var SL bätt­ring i form av en ny lin­je.

För­ra vec­kan skrev Jär­fäl­la Tid­ning om sats­ning­en som det blågrö­na sty­ret i lands­ting­et gör på buss­tra­fi­ken in­för näs­ta år. Nå­got som utö­ver tu­sen­tals fler av­gång­ar i Jär­fäl­la ock­så in­ne­bär om­lägg­ning­ar i tra­fi­ken.

Bland an­nat får de som ska med natt­buss till Vik­sjö snart en läng­re res­väg när de mås­te by­ta buss i Ja­kobs­berg. Tra­fik­för­valt­ning­en i lands­ting­et, som är de som pla­ne­rar buss­tra­fi­ken, me­nar att de gjort på det sät­tet för att al­la som in­te ska till Vik­sjö på så vis får en kor­ta­re res­väg. Sam­ti­digt som Barkar­bys­ta­den för förs­ta gång­en får natt­buss. ”Helt vär­de­löst” Det är in­te förs­ta gång­en lands­ting­ets bus­sats­ning­ar blir en be­svi­kel­se för Viksjöborna. Vid ti­di­ga­re för­änd­ring­ar har in­te kri­ti­ken lå­tit vän­ta på sig i lo­ka­la Fa­ce­book-grup­per. Li­kaså den­na gång.

Ma­ria Hödl som bor i Hum­mel­mo­ra och åker kol­lek­tiv till job­bet i Sol­na, kall­lar buss­tra­fi­ken i Vik­sjö för ka­o­tisk.

– Det är helt vär­de­löst, det är myc­ket för­se­ning­ar och det fly­ter in­te alls. De bussar som ska gå av­går in­te i tid, ibland kör de ba­ra för­bi en. Många tvär­för­bin­del­ser har för­svun­nit, nu får man ta till en halv­tim­me om man vill va­ra sä­ker på att kom­ma till job­bet i tid. Hon har bott i Vik­sjö över 20 år, och me­nar att en ned­mon­te­ring av buss­tra­fi­ken skett un­der den pe­ri­o­den.

– I bör­jan fanns det tre bussar i Hum­mel­mo­ra, nu finns det en. Vi som in­te har bil el­ler kör­kort blir väl­digt på­ver­ka­de. Det blir ba­ra säm­re. Jag bör­jar und­ra hur de tän­ker att folk ska kun­na bo här? frå­gar sig Ma­ria Hödl. Få av­gång­ar

En an­nan Hum­mel­mo­ra­bo, Ann-Christi­ne Ivars­son, in­stäm­mer i att buss­tra­fi­ken in­te fun­ge­rar sär­skilt väl.

– Jag tyc­ker in­te om att de dra­git in bus­sar­na till Barkar­by. När jag ska till job­bet i Lun­da går det ba­ra bussar i rus­nings­tra­fik, det är in­te myc­ket att väl­ja på un­der and­ra ti­der på dyg­net, sä­ger Ann-Christi­ne, som är kri­tisk motat t tvär för­bin­del- ser­na mel­lan­för­or­ter in­te är bätt­re. Hon fort­sät­ter:

– Sam­ti­digt pra­tas det myc­ket om att man ska åka kol­lek­tivt, men här i Vik­sjö tar man bort bussar.

Men när Jär­fäl­la Tid­ning kon­tak­tar tra­fik­för­valt­ning­en vi­sar det sig att en ny lin­je, med nam­net 551 ska bör­ja tra­fi­ke­ra Ja­kobs­berg-Vik sjö­Bar­kar by sta­den-A kal­la un­der­var­da­gar från 9 de­cem- ber.

Sam­ti­digt är det in­te tal om nå­gon ny buss från Vik­sjö till Barkar­by, nå­got som ef­ter­frå­gats av många Vik­sjö­bor, än på ett tag. Ef­tersom det snart ska bör­ja byg­gas i Ved­des­ta har tra­fik­för­valt­ning­en be­dömt att de tär svårt att ha kol­lek­tiv­tra­fik i om­rå­det.

– Kom­man­de bygg­na­tion i Ved­des­ta är ing­et vi kan på­ver­ka, men vi har be­dömt att det på­tag­ligt för­svå­rar möj­lig­he­ter­na till bra kol­lek­tiv­tra­fik. Vi har för­stå­el­se för att vå­ra re­se­nä­rer öns­kar fler och tä­ta­re tu­rer, men vi hop­pas att lin­je 551 kan un­der­lät­ta nå­gorlun­da, skri­ver Alek­san­der Kra­jis­nik, press­an­sva­rig på tra­fik­för­valt­ning­en i ett mejl.

SAK­NAR BARKARBYBUSSEN. Tho­mas An­ders­son och Ann-Christi­ne Ivars­son som bor i Hum­mel­mo­ra sak­nar för­bin­del­sen till Barkar­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.