Kul att få sva­ra på era frå­gor, Jär­fäl­lae­le­ver!

Järfälla Tidning - - HEJ JÄRFÄLLA - LOUISE BORNHALL Re­por­ter

Får man rös­ta när man är jour­na­list? Vad tjä­nar man? Tar vi bil­der på folk som in­te vill va­ra med i tid­ning­en? Hur är det att va­ra på en brotts­plats? Vet man vil­ka frå­gor man vill stäl­la in­nan man drar ut på ett jobb?

Det var någ­ra av frå­gor­na som ele­ver i Eng­els­ka sko­lan i Ja­kobs­berg ställ­de till mig och tid­ning­ens fo­to­graf Mic­ke för­ra vec­kan. Vi var där och pra­ta­de om hur job­bet på lo­kal­tid­ning kan se ut, och sva­ra­de på ele­ver­nas frå­gor (el­ler för­sök­te, ut­i­från bäs­ta för­må­ga att sva­ra i var­je fall). Och många frå­gor fanns det! Kanske finns det allt­så någ­ra fram­ti­da jour­na­lis­ter i lyss­narska­ran.

Jag har skri­vit det för­ut i den här spal­ten och skri­ver det gär­na igen – att kom­ma ut i oli­ka mil­jö­er i Jär­fäl­la och träf­fa al­la er som bor, går i sko­lan, job­bar och rör sig här är det ab­so­lut ro­li­gas­te med det här job­bet. Så fort­sätt tip­sa oss och bjud in oss till oli­ka gre­jer som hän­der!

TRÖTT. För­ra hel­gen slog en vin­ter­för­kyl­ning till och jag fick äg­na fle­ra da­gar åt vi­la. Mörk­ret gör en knap­past pig­ga­re hel­ler!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.