Al­li­an­sens plan för att sty­ra i Jär­fäl­la

Sko­la, ord­nings­vak­ter och trygg­hets­vär­dar. Det står i cent­rum i den sty­ran­de Al­li­an­sens bud­get­för­slag. Mest får sko­lan. Men de röd­grö­na me­nar att bud­ge­ten sak­nar fak­tis­ka sats­ning­ar. BUD­GET. Sko­la Ord­nings­vak­ter Skat­ten

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Born­hall

I vec­kan klub­ba­des al­li­ans­sty­rets bud­get­för­slag i kom­mun­sty­rel­sen - där sko­la och trygg­hets­vär­dar var två punk­ter. Men de röd­grö­na är kri­tis­ka och me­nar att de sak­nar sats­ning­ar.

I ons­dags pre­sen­te­ra­des Al­li­an­sens bud­get­för­slag för kom­mun­sty­rel­sen, där de re­do­gör för vad de vill sat­sa på de kom­man­de åren.

Mest peng­ar kni­per bar­noch ung­doms­nämn­den som an­sva­rar för sko­lan.

– Det finns myc­ket som be­hö­ver gö­ras och bud­get­för­ut­sätt­ning­ar­na från det för­ra sty­ret var mag­ra. Men Al­li­an­sen är helt över­ens om att det är i sko­lan be­ho­ven är som störst, och där­för har vi gjort den här pri­o­ri­te­ring­en, sä­ger Em­ma Feld­man (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

För för­sko­lor, för­sko­le­klass och års­kurs 6-9 höjs skol­peng­en med 2,4 pro­cent och för års­kurs 1-5 med 6,4 pro­cent. De peng­ar som ti­di­ga­re an­vänts spe­ci­fikt för ny­an­län­da ele­ver i sko­lan går nu istäl­let in i skol­peng­en. Hur peng­ar­na ska an­vän­das är upp till sko­lor­na. Vak­ter och trygg­hets­vär­dar Vad gäl­ler trygg­hets­frå­gan vill Al­li­an­sen att kom­mu­nen an­stäl­ler två nya ord­nings­vak­ter som ska pat­rul­le­ra i cent­rum­om­rå­de­na. Det kan ock­så bli ak­tu­ellt med fler trygg­hets­vär­dar in­om ra­men för väl­färds­job­ben – nå­got som Al­li­an­sen ti­di­ga­re kri­ti­se­rat.

– Vi har sub­ven­tio­ne­ra­de an­ställ­ning­ar i dag och har ing­en av­sikt att sä­ga upp folk. Vi kom­mer inte att kal­la det

Al­li­an­sen är helt över­ens om att det är i sko­lan be­ho­ven är som störst.

här för väl­färds­jobb, men in­om ra­men för det kan vi an­stäl­la fler trygg­hets­vär­dar än vad som finns i dag, sä­ger Em­ma Feld­man.

I bud­get­för­sla­get står det ock­så att ef­fek­ti­vi­se­ring­ar kom­mer att krä­vas av nämn­der­na för att bud­ge­ten ska hål­las.

– Vi vill att man job­bar på ett an­nat sätt fram­ö­ver. Det blir fär­re mål, som kon­kre­ti­se­ras och som det går att job­ba mer fo­ku­se­rat mot, sä­ger Em­ma Feld­man. S, V och MP rös­ta­de nej Eva Ull­berg, ord­fö­ran­de för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Jär­fäl­la och av­gå­en­de ord­fö­ran­de för barn- och ung­doms­nämn­den, är kri­tisk till Al­li­an­sens bud­get. Sär­skilt vad gäl­ler sko­lan.

Hon me­nar att de gjort en kraf­tig ned­räk­ning från bar­noch ung­doms­för­valt­ning­ens be­döm­ning av hur många barn som kom­mer gå i föroch grund­sko­lor­na – vil­ket gör att det blir kna­pert om peng­ar.

– Det är en ic­ke-sats­ning som var­ken kom­mer att täc­ka lä­rar­lö­ner el­ler det svå­ra re­kry­te­rings­lä­ge vi har. Och skol­peng­ens höj­ning mot­sva­rar inte vad som be­hövs. Jag ha­de för­vän­tat mig mer, sä­ger hon. ”Sty­ret är sva­jigt och skört” Bud­ge­ten gick ige­nom i kom­mun­sty­rel­sen, ef­ter att SD la ner sin röst. Den röd­grö­na op­po­si­tio­nen, be­stå­en­de av S, V och MP rös­ta­de nej till bud­get­för­sla­get i kom­mun­sty­rel­sen, nå­got som av­vi­ker från prax­is.

– Det är en bud­get ut­an någ­ra sto­ra sats­ning­ar. Sam­ti­digt är vi i ett po­li­tiskt lä­ge där vi har en mi­no­ri­tet som styr och SD som har ut­slags­rös­ten. Sty­ret är sva­jigt och skört, och det vil­le vi vi­sa på, så där­för av­slog vi den, sä­ger Eva Ull­berg (S) om sa­ken.

Trots tre rö­da kort fick allt­så bud­get­för­sla­get grönt ljus. Näs­ta steg är att den ska upp för be­slut på kom­mun­full­mäk­ti­ge den 17 de­cem­ber. Då fat­tas ock­så be­slut om hur ord­fö­ran­de­pos­ter­na i nämn­der­na för­de­las. In­nan dess kom­mer även S, MP, V att pre­sen­te­ra ett ge­men­samt bud­get­för­slag, och SD sitt.

FOTO: LINDA GREN

EVA ULL­BERG, ord­fö­ran­de för S i Jär­fäl­la och kom­mu­nal­råd i op­po­si­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.