Grill­fest bröt snat­te­ritrend

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Born­hall lou­i­se.born­[email protected]­rekt­press.se

I Kall­häll har en av mat­bu­ti­ker­na tes­tat ett nytt grepp för att rå­da bot på ung­do­mar som snat­tar – ge­nom att bju­da när­lig­gan­de hög­sta­di­e­sko­lan på grill­fest. Re­sul­ta­tet? Stöl­der­na har mins­kat. Ett åter­kom­man­de pro­blem för Ica Nä­ra i Kall­häll har va­rit att en del ele­ver från när­lig­gan­de Käll­torp­sko­lan snat­tat i bu­ti­ken.

– Det är verk­li­gen en jät­tetrå­kig si­tu­a­tion för al­la att ta fast en ung­dom som stu­lit någon­ting. Så vi vil­le gö­ra nå­got fö­re­byg­gan­de i sam­ar­be­te med sko­lan. 99 pro­cent av ele­ver­na är väl­digt sköt­sam­ma, men kan man und- vi­ka att en per­son snat­tar är det bra, sä­ger Ica-hand­la­ren Joakim Ener­strand.

För­be­red­da på folk­storm

Ef­ter att ha bol­lat idéer med sko­lans rek­tor lan­da­de det he­la i att han och kol­le­gor­na med hjälp av spon­so­rer bjöd he­la sko­lan på gril­lad korv och saft, vil­ket Fri Kö­pen­skap var först att skri­va om.

Tan­ken var att lä­ra kän­na ele­ver­na – och det he­la blev en suc­cé.

– Vi var för­be­red­da på folk­storm och det blev det verk­li­gen, vi var re­do med 2 000 kor­var! Det var bra att få ett an­sik­te på varand­ra, att ele­ver­na för­står att det inte är

Vi var för­be­red­da på folk­storm och det blev det verk­li­gen, vi var re­do med 2 000 kor­var!

Ica ut­an Joc­ke som man stjäl från, sä­ger Joakim.

”Snat­te­ri­et har mins­kat”

Och grill­un­chen har gett re­sul­tat – ef­ter den har stöl­der­na mins­kat.

– Den störs­ta skill­na­den är att ele­ver­na och jag häl­sar på varand­ra nu, man har lärt kän­na varand­ra till en li­ten del i al­la fall, fort­sät­ter han.

På Käll­torp­sko­lan är man med­ve­ten om det all­män­na pro­ble­met med snat­te­ri­er, och sko­lan ger tum­men upp till att kun­na sam­ar­be­ta mer med lo­ka­la fö­re­ta­ga­re fram­ö­ver.

När det skett snat­te­ri­er un­der hös­ten har Joakim kon­tak­tat sko­lan, som i sin tur hört av sig till de be­rör­da för­äld­rar­na.

– Se­dan har vis­sa av dem själ­va valt att kon­tak­ta Joakim. Vi vill ju att Kall­häll ska va­ra en trygg plats, där­för känns det bra att byg­ga så­na här bro­ar, och se att det blir ring­ar på vatt­net, sä­ger Sa­tu Pen­na­nen, bi­trä­dan­de rek­tor.

FOTO: PRI­VAT

KNEP. För att fö­re­byg­ga snat­te­ri­er i sin mat­bu­tik bjöd hand­la­ren Joakim Ener­strand ele­ver­na på när­lig­gan­de sko­lan på grill­unch i vå­ras. Ef­ter det har stöl­der­na mins­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.