Bil­rån i hem­met ökar i Jär­fäl­la

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Born­hall

Allt fler ut­sätts för bil­rån i hem­met el­ler ute på stan i nor­ra Stock­holm. Nu ska po­li­sen i bland an­nat Väl­ling­by och Jär­fäl­la job­ba till­sam­mans mot rån­vå­gen. Se­nast för två vec­kor se­dan ut­sat­tes en barn­fa­milj i Ja­kobs­berg för ett bil­rån i sitt hem. Och se­dan i vå­ras har den här ty­pen av bil­rån ökat, till­sam­mans med bil­rån som sker ute på stan, en­ligt po­li­sen.

– Man går hem till folk när de är hem­ma i syf­te att till­gri­pa bil­nyck­lar, el­ler till­tving­ar sig en bil ute på en par­ke­ring el­ler dy­likt. Of­ta med våld, och va­pen som en kniv el­ler pi­stol, sä­ger Jo­nas Lund, ope­ra­tiv sam­ord­na­re på lo­kal­po­lis­om­rå­de Jär­fäl­la. Han fort­sät­ter: – Vi job­bar med att kart­läg­ga vad de här bi­lar­na an­vänds till, om de an­vänds som verk­tyg vid and­ra brott el­ler om de skep­pas ut­om­lands.

Det är sär­skilt lo­kal­po­lis­om­rå­de­na Jär­fäl­la, Väl­ling­by, Sol­len­tu­na och Tä­by som är ut­sat­ta.

Po­li­sen hål­ler just nu på att kart­läg­ga om­fatt­ning­en av brot­ten för att få en bätt­re lä­ges­bild, och har in­lett en ut­ö­kad sam­ver­kan mel­lan om­rå­de­na för att ut­re­da brot­ten.

Bland an­nat är två per­so­ner häk­ta­de för ett bil­rån i Barkar­by i bör­jan av no­vem­ber, nå­got som po­li­sen i Jär­fäl­la och Väl­ling­by sam­ar­be­tar med att ut­re­da.

En­ligt Jo­nas Lund rör det sig om om­fat­tan­de utred­ning­ar vid den här ty­pen av brott.

– Många gång­er tror vi att det rör sig om or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het, där­för blir det sto­ra ären­den och utred­ning­ar. De utred­ning­ar vi har igång nu är om­fat­tan­de med fle­ra ut­re­da­re som job­bar i ären­de­na.

Hur all­var­ligt är det här?

– Det är myc­ket all­var­ligt. Det är en oer­hörd kränk­ning för de som ut­sätts, när nå­gon träng­er sig in i ditt hem, of­ta nat­te­tid. Det ska­par en räds­la. I den aspek­ten är det ett väl­digt grovt brott. In­brott sker of­ta dag­tid när ing­en är hem­ma, men nu är fa­mil­jer med barn hem­ma när det här sker, sä­ger Jo­nas Lund.

ÖK­NING. En­ligt po­li­sen har bil­rån i hem­met och på par­ke­rings­plat­ser ökat i nor­ra Stock­holm det se­nas­te halv­å­ret. På bild Jo­nas Lund, Jär­fäl­la­po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.