Mil­jo­ner kan läg­gas på fler po­li­ti­ker i Jär­fäl­la

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Louise Bornhall [email protected]­rekt­press.se

Fler kom­mu­nal­råd och po­li­tis­ka sek­re­te­ra­re i Jär- fäl­la kom­mun – om Al­li­an­sen får be­stäm­ma. För­sla­gen som bac­kas upp av op­po­si­tio­nen skul­le kos­ta fem mil­jo­ner kro­nor.

Det är en na­tur­lig ut­veck­ling i och med att kom­mu­nen väx­er.

Al­li­an­sen i Jär­fäl­la vill se fler kom­mu­nal­råd och po­li­tis­ka sek­re­te­ra­re i kom­mu­nen. Nå­got som skul­le kos­ta när­ma­re 5 mil­jo­ner skat­tek­ro­nor år­li­gen. Även op­po­si­tio­nen är po­si­ti­va till för­sla­gen. Al­li­an­sens för­slag hand­lar dels om att ut­ö­ka an­ta­let kom­mu­nal­råd i ma­jo­ri­tet från da­gens fy­ra hel­tids­tjäns­ter till fem. Man vill även ut­ö­ka kom­mu­nal­råd i op­po­si­tion från da­gens två hel­tids­tjäns­ter med yt­ter­li­ga­re en tjänst på 75 pro­cent.

No­tan för det­ta skul­le bli runt 2,2 mil­jo­ner kro­nor år­li­gen.

De vill ock­så möj­lig­gö­ra för al­la par­ti­er med en plats i kom­mun­sty­rel­sen att ha en po­li­tisk sek­re­te­ra­re an­ställd på hel­tid, nå­got ba­ra So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mo­de­ra­ter­na ti­di­ga­re haft. Det be­räk­nas kos­ta 2,5 mil­jo­ner kro­nor år­li­gen.

5 mil­jo­ner mer

Allt som allt gäl­ler det allt­så när­ma­re 5 mil­jo­ner kro­nor mer till po­li­ti­ker­nas ar­vo­den per år. Kost­na­den be­ror allt­så på att det blir fler kom­mu­nal­råd, och in­te på att en­skil­da ar­vo­den höjs.

– Det är en na­tur­lig ut­veck­ling i och med att kom­mu­nen väx­er. Vi lig­ger tred­je lägst i lä­net när det gäl­ler po­li­tis­ka kost­na­der per in­vå­na­re. Po­li­ti­ker­na har myc­ket jobb och att kun­na ha stöd i en po­li­tisk sek­re­te­ra­re i en be­sluts­pro­cess gör att det kan fun­ka så ef­fek­tivt som möj­ligt, sä­ger John Backvid, po­li­tisk sek­re­te­ra­re för M i Jär­fäl­la.

Mag­ra för­ut­sätt­ning­ar

För­ra vec­kan ut­tryck­te Em­ma Feld­man att ”bud­get­för­ut­sätt­ning­ar­na från det för­ra sty­ret var mag­ra”.

Är det då rim­ligt att läg­ga 4,7 mil­jo­ner kro­nor mer per år på po­li­ti­ker?

– Det här är en över­ens­kom­mel­se som är brett för­ank­rad med de and­ra par­ti­er­na.

De röd­grö­na (S, MP, V) gav grönt ljus till för­sla­gen i kom­mun­sty­rel­sen härom­vec­kan, och SD gav grönt ljus till för­sla­get om po­li­tis­ka sek­re­te­ra­re. De rös­ta­de dä­re­mot nej till för­sla­get om fler kom­mu­nal­råd.

– Vad gäl­ler po­li­tis­ka sek­re­te­ra­re är det rim­ligt att för­ut­sätt­ning­ar­na blir bätt­re för fram­för allt de mind­re par­ti­er­na, det är en rätt­vi­se­frå­ga. Det blir ock­så bätt­re för­ut­sätt­ning­ar med fler kom­mu­nal­råd, sä­ger Eva Ull­berg, ord­fö­ran­de för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Jär­fäl­la.

Den 17 de­cem­ber ska för­sla­gen upp i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

FOTO: MI­KAEL ANDERSSON

TILL­SKOTT. Fler kom­mu­nal­råd och po­li­tis­ka sek­re­te­ra­re på hel­tid hand­lar för­sla­gen om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.