Hus i Kall­häll kan pri­sas – för sin ful­het

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Louise Bornhall [email protected]­rekt­press.se

Det är ett gans­ka harm­löst äm­ne att dis­ku­te­ra, vi at­tac­ke­rar in­te män­ni­skor utan bygg­na­der.

Hög­hu­set Pum­pen i Kall­häll cent­rum har väckt star­ka käns­lor i om­rå­det se­dan det blev klart. Nu är hu­set no­mi­ne­rat till pri­set årets fu­las­te ny­byg­ge i Sverige.

Det är för­e­ning­en Ar­ki­tek­turupp­ro­ret som för tred­je året i rad ska de­la ut sitt Kasper Kal­kon-pris för årets fu­las­te ny­byg­ge, sam­ti­digt som ar­ki­tek­tur­pri­set Kasper Sal­lin de­las ut.

För­e­ning­ens med­lem­mar har fått no­mi­ne­ra to­talt 15 ny­pro­du­ce­ra­de bygg­na­der från he­la Sverige som bli­vit kla­ra un­der året som gått.

Ett Jär­fäl­la­byg­ge finns med på lis­tan över no­mi­ne­ra­de – det är det om­de­bat­te­ra­de hög­hu­set Pum­pen i Kall­häll cent­rum.

I vå­ras skrev Stock­holmDi­rekt om det 16 vå­ning­ar höga HSB-hu­set som Bau Ar­ki­tek­ter ri­tat, då en Kall­hälls­bo ri­tat en ny fa­sad till hu­set.

Vill väc­ka de­batt

Syf­tet med Kasper Kal­kon­pri­set är att väc­ka de­batt om den ny­pro­duk­tion av hus som sker i dag.

– Det finns en sorts upp­dämd fru­stra­tion. Och det är ett gans­ka harm­löst äm­ne att dis­ku­te­ra, vi at­tac­ke­rar in­te män­ni­skor utan bygg­na­der, men som an­går al­la män­ni­skor, sä­ger Sig­vald Frey­lan­der, ord­fö­ran­de i för­e­ning­en Ar­ki­tektupp­ro­ret.

Vad fu­las­te hu­set vin­ner? En räk­ning för att få pri­set.

– Kons­tigt nog så kom­mer ing­en för att häm­ta pri­set, sä­ger Sig­vald Frey­lan­der och skrat­tar.

Men han drar en pa­ral­lell till Gol­den Rasp­ber­ry Award i Ka­li­for­ni­en, som år­li­gen de­lar ut pris för säms­ta filmin­sat­ser där ut­del­ning­en sker i nä­ra an­slut­ning till Oscars-ga­lan.

– Dit kom inga i bör­jan, men till sist upp­täck­te kän­di­sar­na att de nog mås­te gå till slut!

Pum­pen får rös­ter

Vin­na­ren pre­sen­te­ras tis­da­gen den 19 mars, och fram tills dess går det att rös­ta fram den fu­las­te bygg­na­den. Al­la som gil­lar Ar­ki­tek­turupp­ro­rets Fa­ce­book-si­da kan rös­ta.

I skri­van­de stund har 139 per­so­ner lagt sin röst på Pum­pen, mot 549 rös­ter på kvar­te­ret So­fia i Mal­mö som för när­va­ran­de top­par lis­tan.

Och vad bygg­her­ren HSB själ­va sä­ger om hu­set? I vå­ras sa de så här, då Stock­holmDi­rekt skrev om kri­ti­ken mot att slut­re­sul­ta­tet skil­de sig från il­lust­ra­tio­ner­na.

– Det är klart att det är trå­kigt när nå­gon in­te tyc­ker om ett hus vi gjort, man mås­te för­stå att i en sån här pro­cess så hän­der det sa­ker på vägen. Vi har följt be­slu­ten som gäl­ler och man får in­te glöm­ma att det finns en pro­fes­sio­na­lism ba­kom, sa då Cat­he­ri­na Fo­red vd på HSB nor­ra Stor­stock­holm.

FOTO: MI­KAEL ANDERSSON

NOMINERAD. Hög­hu­set Pum­pen, i mit­ten av bil­den, kan få Ar­ki­tek­turupp­ro­rets kal­kon­pris årets fu­las­te bygg­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.