Quiz! Kän­ner du igen gam­la Jär­fäl­la?

Nu­ti­da Jär­fäl­la kän­ner nog de fles­ta igen sig i. Men hur står det till med lo­kal­kän­ne­do­men om vi bac­kar ban­det ett gäng år? Gnug­ga ge­niknö­lar­na och tes­ta di­na kun­ska­per i vårt quiz.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 -

1 BOSTADSHUS Året var 1965, var lig­ger kors­ning­en som då såg ut så här? 1. Sö­der­höj­den X. Kall­häll 2. Väst­ra Ja­kobs­berg

2 UTFLYKT Un­der 1957 ar­ran­ge­rar ABF en buss­ut­flykt i Jär­fäl­la. Vil­ken är des­ti­na­tio­nen på bil­den? 1. Kall­hälls gård X. Vik­sjö gård 2. Barkar­by tings­hus

3 VILLAKVARTER Var såg det ut så här 1978? 1. Vik­sjö X. Vatt­my­ra 2. Bolin­der

4 DANSANT Det är slu­tet av 1950-ta­let och här på dans­ba­nan sväng­er folk i al­la åld­rar loss. Vil­ken dans­ba­na hand­lar det om? 1. Kvarn­bac­ken X. Skäl­by gård 2. Tall­bo­hov

5 KIOSK Det är bör­jan av 1940-ta­let på bil­den och Land­bergs kiosk loc­kar kun­der. Var låg ki­os­ken? 1. Kall­häll X. Barkar­by 2. Cen­tra­la Ja­kobs­berg

6 INVIGNING Här in­vigs rad­hus­om­rå­det Bolin­der­byn i Kall­häll. Men när? 1. 1961 X. 1955 2. 1947

7 BADDAGS Att ta ett dopp är ett som­mar­nö­je sen gam­malt. Så här såg det ut en som­mar­dag 1959 på en av Jär­fäl­las bad­plat­ser. Vil­ken? 1. Äng­sjös bad­plats X. Kall­hälls­ba­det 2. Gör­välns­ba­det

8 HUS Bil­den är ta­gen 1964, och hu­set står kvar än i dag. Vil­ket är det? 1. Råstens torp X. Hum­mel­mo­ra torp 2. Ulv­sätt­ra gård

9 BO­STÄ­DER 1969 är året när den här bil­den tas i bo­stads­om­rå­det som lig­ger i ... 1. Berg­hem X. Väst­ra Ja­kobs­berg 2. Skäl­by

10 STA­TION På den här ti­den gick järn­vä­gen ge­nom Stä­ket. Men när stäng­des Stä­ket sta­tion? 1. 1968 X. 1970 2. 1977

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.