SL:s bän­kar blir ro­sa

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Cla­rence Fren­ker

En stram de­sign i ce­ment­mo­sa­ik. Så be­skrivs bän­kar­na till de nya tun­nel­ba­nesta­tio­ner­na som nu har ta­gits fram.

Ar­ki­tekt­fir­man White har skis­sat på hur bän­kar­na, som ska pry­da de nya sta­tio­ner­na när tun­nel­ba­ne­ut­bygg­na­den är fär­dig, ska se ut. Nu vi­sas re­sul­ta­tet upp. – Bän­ken kom­mer att ha en stram de­sign, tan­ken är att möble­ring­en av platt­for­mar­na ska va­ra sam­man­hål­len och att kons­ten är det som ska fram­trä­da på sta­tio­nen, sä­ger Sara Vin­ter­hav, an­sva­rig för fack­om­rå­de ar­ki­tek­tur på nya tun­nel­ba­nan, i ett press­med­de­lan­de från SLL:s För­valt­ning för ut­byggd tun­nel­ba­na.

Bän­ken ska till­ver­kas i ce­ment­mo­sa­ik, ett ma­te­ri­al som med sin kom­po­si­tion av ce­ment och mo­sa­ik, går att få i oli­ka fär­ger. Bän­ken kom­mer ock­så att fin­nas som vägg­hängd, hög­re stå­bänk och som helt fri­ståen­de. Den kom­mer ock­så att ut­rus­tas med arm­stöd.

– Man kan sä­ga att det är en eko­no­misk va­ri­ant av sten. Skul­le nå­got gå sön­der är det lätt att gö­ra om och by­ta ut. Det är ju ett väl­digt van­ligt och be­prö­vat ma­te­ri­al i of­fent­li­ga ut­rym­men, sä­ger Sara Vin­ter­hav.

Sta­tio­nen i Barkar­by kom­mer dock att un­dan­tas från bän­ken då sto­ra sten­skulp­tu­rer i stäl­let ska fun­ge­ra som sit­ty­ta.

Det blir to­talt el­va nya sta­tio­ner när tun­nel­ba­nan väx­er: Ham­mar­by ka­nal, Slakt­hus­om­rå­det, So­fia, Sick­la, Nac­ka, Jär­la, Barkar­bys­ta­den, Barkar­by, Ha­gas­ta­den, Södra Ha­galund och Are­nas­ta­den.

VISION. Så här ser en av vi­sions­skis­ser­na för tun­nel­ba­nesta­tio­nen i Barkar­bys­ta­den ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.