Spe­la in­te flöjt mitt i nat­ten, kä­ra gran­ne

Järfälla Tidning - - Hej Järfälla -

Kä­ra när­bo­en­de som bör­ja­de spe­la pan­flöjt när kloc­kan när­ma­de sig 23 i tis­dags kväll. Det lät in­te sär­skilt vac­kert, och fram­förallt lät det väl­digt högt.

Först trod­de jag näs­tan att jag in­bil­la­de mig, men ef­ter att ha hål­lits va­ken en bra stund av flöjt­spe­lan­det tving­a­des jag in­se att det var verk­ligt.

Desto mer verk­ligt blev det ock­så 06.00 mor­go­nen ef­ter – när pan­flöj­tis­ten be­stäm­de sig för att väc­ka grann­ska­pet med sitt spe­la­de. Mor­gon­stund har flöjt­spe­lan­de i mund, el­ler in­te.

Själv har jag all­tid bott i lä­gen­het och trivs med att det är li­te la­gom ly­hört; att hö­ra när nå­gon kom­mer in i trapp­hu­set, el­ler att nå­gon drar fram damm­su­ga­ren. Var­dags­frag­ment från and­ras liv, helt en­kelt.

Men nå­gon­stans mås­te man dra grän­sen, och jag drar min vid hög mu­sik och mu­si­ce­ran­de. Sär­skilt un­dan­be­der jag det un­der se­na var­dags­kväl­lar.

Hur jag själv är som gran­ne? Ex­em­pla­risk, för­stås. För ett par vec­kor se­dan ram­la­de en tav­la på min vägg ner, och än så länge har jag in­te spi­kat upp den på nytt. Allt för att in­te stö­ra gran­nen! Att det egent­li­gen hand­lar om att jag är för lat för att häm­ta ham­ma­re och spik, det är en helt an­nan fem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.