Vux­na som släng­er skräp på mar­ken är la­ta

Her­resta­sko­lans förs­ta­klas­sa­re fun­de­rar på var­för det är så myc­ket skräp, när de ren­sar Barkar­bys­ta­dens ga­tor som en del av ett håll­bar­hets­pro­jekt.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Born­hall

Vis­sa vux­na kanske in­te bryr sig om na­tu­ren, de kanske in­te vill att den ska må bra. El­ler så är de la­ta.

– Al­la bar­nen, är vi kla­ra? – Ja­ja­men­san, fat­tas ba­ra! Det är ett gäng peppade sju­å­ring­ar som läm­nar skol­går­den för att gå på skräp­pro­me­nad i Barkar­bys­ta­den. Al­la med ena han­den klädd i en blå plast­hands­ke in­för skräpp­lock­ning­en, som är en del av Her­resta­sko­lans håll­bar­hets­pro­jekt.

Ef­ter ba­ra någ­ra me­ter hit­tar El­li­ot, 7, en plast­på­se på trot­to­a­ren.

– Vis­sa släng­er skräp på mar­ken för att de in­te hit­tar nå­gon pap­pers­korg. Det är elakt. Hem­ma hos mig släng­er vi sa­ker i oli­ka på­sar, och vi har bat­te­ri­er i en hink, sä­ger han.

Klass­kom­pi­sen Key­la fyl­ler i:

– Vis­sa vux­na kanske in­te bryr sig om na­tu­ren, de kanske in­te vill att den ska må bra. El­ler så är de la­ta. Vi har ett sop­rum hem­ma, och där släng­er folk möb­ler fast man in­te ska det. För­stör na­tu­ren Ele­ver­na är över­ens om att det kan få svå­ra kon­se­kven­ser för djur och na­tur att skrä­pet in­te åter­vinns el­ler slängs där det ska.

– Det för­stör na­tu­ren att slänga skräp ute, det är då­ligt. Djur kan bli ska­da­de, sä­ger Ne­feli.

– Ja, som di­no­sau­ri­er­na förr i ti­den. De dog ut, fyl­ler kom­pi­sen Né­lia i.

Joakim He­neskär-Bucht är klass­lä­ra­re i års­kurs fem på Her­resta­sko­lan, och ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till sko­lans håll­bar­hets­pro­jekt som he­ter #Vårstad.

– Må­let är att för­sö­ka få ele­ver­na med­vet­na om de val som vi gör, vad de kan le­da till och vad vi kan på­ver­ka. På läng­re sikt är syf­tet att ska­pa en för­änd­ring i tan­ke­sät­tet. I mel­lan­sta­di­et pra­ta­de vi till ex­em­pel om hur myc­ket lek­sa­ker och pry­lar man har, kopp­lat till Black Fri­day, sä­ger han.

Ge­men­samt för he­la sko­lan är att de un­der de­cem­ber sam­lar pant­flas­kor, där pan­ten ska gå till väl­gö­ren­het. Ut­ö­ver det job­bar oli­ka klas­ser med håll­bar­het på oli­ka sätt, där skräp­pro­me­na­der är ett ex­em­pel. Ett an­nat är att de pan­tar bur­kar för väl­gö­ren­het. Vik­tigt att källsor­te­ra Och klass ett har nått slu­tet av sin skräp­pro­me­nad: åter­vin­nings­sta­tio­nen bakom Ica Maxi. Så­na finns det för få av, tyc­ker Jas­mi­ne, 7 år.

– Det bor­de fin­nas fler så­na här pap­pers­kor­gar där man kan åter­vin­na oli­ka sa­ker, och in­te be­hö­ver blan­da. Som fär­gat och ofär­gat glas, det ska man slänga på oli­ka stäl­len, sä­ger hon.

Kom­pi­sen Gry som nyss hit­tat en mat­ta slängd på Sto­ra Tor­get hål­ler med. Hon har svårt att för­stå var­för vux­na in­te sor­te­rar so­por­na som man ska.

– Det är synd om na­tu­ren när den för­störs. Det är bra att vi källsor­te­rar, då tar in­te na­tu­ren så myc­ket ska­da. Jag ser dag­li­gen folk som kas­tar skräp på mar­ken, fast de vet att man in­te ska gö­ra det, sä­ger Gry.

Det har bli­vit dags att källsor­te­ra allt skräp ele­ver­na sam­lat på sig un­der pro­me­na­den.

– Var ska den här släng­as? frå­gar lä­ra­ren Isa­bel­la Ber­tils­son och hål­ler upp en på­se i luf­ten. Ele­ver­na är över­ens. – Plastå­ter­vin­ning­en!

På­sen som lä­ra­ren Isa­bel­la FYLLS.

KOM­PI­SAR.Vän­ner­na Jas­mi­ne och Gry vill att vux­na ska slu­ta slänga skräp på mar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.