Kaf­fe­ros­te­ri öpp­nar i Ja­kan

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Born­hall

Det in­ne­bär många nya ar­bets­till­fäl­len för Jär­fäl­la.

Snart kan en kaf­fe­doft spri­da sig över de­lar av Ja­kobs­berg. An­led­ning­en? Kaf­fe­ros­te­ri­et Ar­vid Nordqvist pla­ne­rar att läm­na Sol­na för Jär­fäl­la. Kaf­fe­ros­te­ri­et kan byg­gas mel­lan E18 och En­kö­pings­vä­gen i Ja­kobs­berg, in­till vär­me­ver­ket där det i dag lig­ger ett skogs­par­ti. Nå­got som skul­le gö­ra att de gångoch cy­kel­gång­ar som finns i om­rå­det i dag del­vis får byg­gas om. Flyt­tar från Sol­na Det är kom­mu­nen som äger mar­ken i dag och allt­så pla­ne­rar att säl­ja den till Sagax, som i sin tur kom­mer att hy­ra ut den till fö­re­ta­get Ar­vid Nordquist, som i dag har ett kaf­fe­ros­te­ri i Sol­na. Det är det ros­te­ri som nu pla­ne­ras ta flytt­las­set till Ja­kobs­berg.

– Vi be­hö­ver ut­ö­ka vår verk­sam­het, och det kom­mer bli fler ar­bets­till­fäl­len i Ja­kobs­berg än vad vi har i dag, sä­ger Eri­ca Ber­tils­son, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör på Ar­vid Nordquist, till Jär­fäl­la Tid­ning. ”Nya ar­bets­till­fäl­len” Det gam­la ros­te­ri­et kom­mer att lig­ga kvar i Sol­na tills det nya står klart, och där job­bar i dag runt 180 per­so­ner. Men när flyt­ten gått till Ja­kobs­berg kan det bli en ut­ök­ning av per­so­nal­styr­kan på runt 10 pro­cent, vil­ket lan­dar i cir­ka 200 ar­bets­plat­ser.

– Det in­ne­bär många nya ar­bets­till­fäl­len för Jär­fäl­la och kom­mer att bi­dra på ett bra sätt till att för­nya och ut­veck­la Ja­kobs­bergs cen­tra­la de­lar, sä­ger Em­ma Feld­man (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Jär­fäl­la, i ett press­med­de­lan­de.

I bör­jan av de­cem­ber fat­ta­de kom­mun­sty­rel­sen be­slut om att ge fö­re­ta­get mar­kan­vis­nings­av­tal, nå­got som ock­så ska upp för be­slut i kom­mun­full­mäk­ti­ge den 17 de­cem­ber.

– Vi ser fram emot att kom­ma till Jär­fäl­la kom­mun. Det var 60 år se­dan vi pla­ne­ra­de och bygg­de vårt nu­va­ran­de ros­te­ri i Sol­na. Det har hänt li­te se­dan dess, vi ser där­för fram emot att flyt­ta in i nytt ros­te­ri och kon­tor som är byggt ut­i­från vårt nu­va­ran­de be­hov och med fo­kus på håll­bar­het i al­la de­lar, sä­ger An­ders Nordquist, vd för Ar­vid Nordquist i press­med­de­lan­det.

Snart kan dof­ten av kaf­fe spri­da sig över Ja­kobs­berg. Bil­den är en gen­re­bild. NYTT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.