Hon blir ny grupple­da­re för S

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Born­hall lou­i­se.born­[email protected]­rekt­press.se

Ef­ter fle­ra år som kom­mu­nal­råd och ord­fö­ran­de i barn- och ung­doms­nämn­den lär Eva Ull­berg va­ra ett känt an­sik­te för många Jär­fäl­la­bor. Nu blir hon So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas nya grupple­da­re. Det var i ok­to­ber som Claes Thun­blad (S), ti­di­ga­re kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, an­non­se­ra­de att han läm­nar po­li­ti­ken från års­skif­tet, ef­ter fle­ra år som grupple­da­re för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Jär­fäl­la.

Nu står det klart att Eva Ull­berg tar över som grupple­da­re. Man­dat­pe­ri­o­den 2014-2018 har hon va­rit kom­mu­nal­råd och ord­fö­ran­de i barn- och ung­doms­nämn­den, men hon har va­rit med i S i Jär­fäl­la läng­re än så.

Om den nya rol­len sä­ger hon så här till Jär­fäl­la Tid­ning:

– Det här känns jät­te­kul och spän­nan­de. Det är väl­digt ut­ma­na­de och ett fint för­tro­en­de som jag ser på med stor öd­mjuk­het.

Eva Ull­berg har bott i Jär­fäl­la i drygt 18 år och bor nu i Barkar­by med sin fa­milj. In­nan hon bör­ja­de som kom­mu­nal­råd 2014 kom hon när­mast från en roll in­om för­tro­en­de- och or­ga­ni­sa­tions­ut­veck­ling för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och har in­nan dess ar­be­tat fack­ligt.

Vem som blir So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas and­ra kom­mu­nal­råd då Claes Thun­blad slu­tar ska det fat­tas be­slut om ef­ter års­skif­tet. Eva Ull­berg fö­reslås bli förs­ta op­po­si­tions­råd, nå­got som ska upp för be­slut på kom­mun­full­mäk­ti­ge 17 de­cem­ber.

TAR ÖVER. Eva Ull­berg är ny grupple­da­re för S i Jär­fäl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.