Ex­per­ten: Ovan­ligt­många rä­var rör sig i Jär­fäl­la

Järfälla Tidning - - Järfälla - Lou­i­se Born­hall

Fle­ra lä­sa­re har hört av sig till Jär­fäl­la Tid­ning om att de sett räv på oli­ka håll i kom­mu­nen. Och vilt­vår­da­ren Sven An­ders­son be­kräf­tar att det är ovan­ligt myc­ket räv ute för års­ti­den. Lä­sa­re från Kall­häll och Barkar­by har hört av sig om att de sett rä­var i si­na om­rå­den och vill var­na djurä­ga­re. När vi på tid­ning­en ring­er upp Jär­fäl­las kom­mu­ni­ka­tions­chef för att få tag i te­le­fon­num­ret till vilt­vår­dar­na, vi- sar det sig att även han sett en räv springa för­bi på vägen.

Sven An­ders­son, ord­fö­ran­de för vilt­vår­dar­na i Jär­fäl­la, be­rät­tar att den hit­tills mil­da vin­tern gör att rä­var­na rör sig myc­ket ute bland folk.

– Nu kanske de syns mer för att det fort­fa­ran­de finns fö­da för dem, det har in­te fru­sit till än. Ha­de det va­rit kal­la­re ha­de de le­gat mer i si­na ly­or, men nu tar de gär­na råt­tor och möss mitt på da­gen, sä­ger han.

Of­tast är rä­var­na ute i sväng­en morg­nar och kväl-

lar, men de syns ock­så till un­der dag­tid, be­rät­tar Sven An­ders­son. Fram­för allt har folk i Skäl­by, Kall­häll och Räv­kul­len i Vik­sjö hört av sig om att de sett räv.

Ska man som hundä­ga­re vid­ta någ­ra för­sik­tig­hets­åt­gär­der när man är ute och pro­me­ne­rar?

– Of­tast drar sig rä­ven bort från hun­dar, men man kan stam­pa i bac­ken el­ler hoj­ta till. I Kall­häll har vi hört om en halv­tam räv som in­te är rädd alls, ut­an har följt nå­gon fram till bi­len. Man får tän­ka på att om man ma­tar fåg­lar, så kom­mer gär­na rä­var­na ock­så och vill ha mat, sä­ger Sven An­ders­son.

Och ta­ma rä­var har det fun­nits fle­ra av i Jär­fäl­la, för någ­ra år se­dan rör­de sig en av

Man får tän­ka på att om man ma­tar fåg­lar, så kom­mer gär­na rä­var­na ock­så och vill ha mat.

dem bland bo­stads­om­rå­den i Vik­sjö.

– Den tyck­te om att föl­ja ef­ter en grupp da­gis­barn när de var ute och gick. De fick klap­pa i hän­der­na så att den för­svann!

Den var­ma vin­tern gör att det finns mer mat än van­ligt så här års för rä­var­na, be­rät­tar vilt­vår­da­ren Sven An­ders­son. Bil­den är en gen­re­bild. MYC­KET MAT. FOTO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.