Fac­ken ra­sar mot nya skol­bud­ge­ten

Nya sty­rets skol­bud­get får stark kri­tik från fack­ligt håll. ”Stor risk att det blir stör­re elev­grup­per och fär­re lä­ra­re”, sä­ger Jo­nas Pers­son, ord­fö­ran­de för Lä­rar­för­bun­det i Jär­fäl­la.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Born­hall

Trots en höjd skol­peng har Al­li­an­sens skol­bud­get mötts av stark kri­tik från fack­ligt håll. De me­nar att det finns risk för att elev­grup­per blir stör­re – och att an­ta­let vux­na i sko­lan blir fär­re.

Vi tror att bud­ge­ten kom­mer le­da till att vi mås­te ef­fek­ti­vi­se­ra och slim­ma or­ga­ni­sa­tio­ner­na.

Al­li­an­sen (M, L, KD och C) ger sko­lan störst del av årets bud­get­ka­ka, och hö­jer skol­peng­en för för­sko­lor, för­sko­le­klass och års­kurs 6-9 med 2,4 pro­cent och för års­kurs 1-5 med 6,4 pro­cent.

Men Lä­rar­nas Riks­för­bund me­nar att höj­ning­en av elev­peng­en på 6,4 pro­cent i års­kurs 1-5 in­te be­ty­der mer peng­ar för rek­to­rer­na – ef­tersom peng­ar­na tas från fri­tids­verk­sam­he­ten för sam­ma års­kur­ser. Al­li­an­sen å sin si­da me­nar att det är en om­pri­o­ri­te­ring av elev­peng­en.

– Jag är glad över att det blev en höj­ning, men det räc­ker in­te. Jag tror att det kom­mer bli svå­ra­re att re­kry­te­ra be­hö­ri­ga lä­ra­re och spe­ci­allä­ra­re för ele­ver med sär­skil­da be­hov. Det kan även in­ne­bä­ra att det blir fler ele­ver i klas­ser­na och att rek­to­rer­na kom­mer tving­as öka lä­rar­nas ar­bets­be­last­ning, sä­ger Le­na Wal­lin, Jär­fäl­las kom­mu­nom­bud för Lä­rar­nas riks­för­bund.

Sam­ti­digt ser Lä­rar­för­bun­det ”med stor oro på den bud­get som pre­sen­te­rats”, skri­ver de i ett ut­ta­lan­de till kommunen.

Risk för stör­re elev­grup­per

Bland an­nat hand­lar kri­ti­ken om att det finns myc­ket li­tet ut­rym­me för lö­neök­ning­ar, vil­ket krävs i den hår­da kon­kur­ren­sen om lä­rar­na, me­nar fac­ket.

Kri­ti­ken gäl­ler ock­så att det sak­nas åt­gär­der för att öka re­sur­ser­na till gym­na­si­et och för att mins­ka barn­grup­per­na i för­sko­lan och på fri­tids.

– Vi tror att bud­ge­ten kom­mer le­da till att vi mås­te ef­fek­ti­vi­se­ra och slim­ma or­ga­ni­sa­tio­ner­na, och att det kan bli svårt att upp­fyl­la det nya lä­rarav­ta­let. Det är stor risk att det blir stör­re bar­noch elev­grup­per och fär­re vux­na i sko­lan, sä­ger Jo­nas Pers­son, ord­fö­ran­de för Lä­rar­för­bun­det i Jär­fäl­la.

Ni­ko­let­ta Joz­sa (L), till­trä­dan­de ord­fö­ran­de i barn-och ung­doms­nämn­den, ha­de ve­lat läg­ga mer peng­ar på sko­lan i bud­ge­ten.

– Jag kan se att de be­ho­ven finns, men vi har in­te det eko­no­mis­ka ut­rym­met just nu. Det här är en förs­ta bud­get och må­let är att vi ska öka peng­ar­na till sko­lan än­nu mer fram­ö­ver. Vårt fo­kus kom­mer att lig­ga på sko­lan un­der man­dat­pe­ri­o­den, sä­ger Ni­ko­let­ta Joz­sa.

”För­står att det finns oro”

Hon me­nar att höj­ning­en av skol­peng­en möj­lig­gör för öka­de lä­rar­lö­ner och till att ar­be­ta med för­bätt­rad ar­bets­mil­jö. Ett ar­be­te med att an­pas­sa lo­ka­ler för mind­re barn­grup­per kom­mer ock­så att dra igång, sä­ger hon.

– Jag för­står att det finns en oro hos fac­ken, men den här höj­ning­en in­ne­bär än­då ett till­skott av peng­ar som jag tror ökar för­ut­sätt­ning­ar­na för lugn och ro i klass­rum­men.

KRI­TIK. Fac­ken är kri­tis­ka mot Al­li­an­sens skol­bud­get i Jär­fäl­la. Bil­den är en gen­re­bild.

ORD­FÖ­RAN­DE. Ni­ko­let­ta Joz­sa (L), till­trä­dan­de ord­fö­ran­de i barn-och ung­doms­nämn­den.

OMBUD. Le­na Wall, kom­mu­nom­bud i Jär­fäl­la för Lä­rar­nas Riks­för­bund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.