KERSTIN FANN SITT KALL I LERAN

För Kerstin Nils­son var mö­tet med drej­ning som att hö­ra en änglakör. Nu dröm­mer hon om en egen verk­stad.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Be­rät­tat för: Lou­i­se Born­hall | Foto: Mi­kael An­ders­son

J ag är den förs­ta i min släkt som har en aka­de­misk ut­bild­ning, men al­la har va­rit hant­ver­ka­re. Rör­mo­ka­re, snic­ka­re, båt­byg­ga­re och sko­ma­ka­re. Vi läg­ger ett vär­de och sta­tus i att job­ba med hän­der­na. När jag var runt 20 vil­le jag bli bild­lä­ra­re och gick en grund­läg­gan­de konst­när­lig ut­bild­ning, och pro­va­de på allt möj­ligt. När jag höll på med ke­ra­mik för förs­ta gång­en var det näs­tan som att hö­ra en änglakör. Det är ju det här jag ska gö­ra! Det lå­ter så fi­lo­so­fiskt, men det här hant­ver­ket stäm­mer över­ens med mig som per­son. Jag äls­kar ma­te­ri­al som gör me­ta­mor­fo­sen från mjukt till hårt. Och leran är fan­tas­tisk med al­la si­na möj­lig­he­ter. Det finns en oänd­lig upp­sjö av le­ror, gla­sy­rer och sätt att de­ko­re­ra.

När jag höll på med ke­ra­mik för förs­ta gång­en var det näs­tan som att hö­ra en änglakör.

När jag hål­lit kvälls­kur­ser i drej­ning har det kom­mit folk med långa akryl­nag­lar som sagt att ’jag tänk­te dre­ja en te­ser­vis!’. Då är det ba­ra att klip­pa av nag­lar­na, ha­ha, och ty­värr är det in­te så en­kelt. Det finns ett ro­man­tiskt skim­mer kring drej­ning, det är en otro­ligt po­pu­lär fri­tids­ak­ti­vi­tet. Fast drej­ning är det svå­ras­te med ke­ra­mik, men sam­ti­digt går det att an­vän­da sig av så många oli­ka tek­ni­ker med le­ra.

Jag skul­le gär­na se att den fanns en verk­stad i Barkar­bys­ta­den, där man kan job­ba och ha ke­ra­mik­kur­ser. En mö­tes­plats för kul­tur skul­le be­hö­vas för bå­de barn och vux­na här. När vi flyt­ta­de hit be­stäm­de vi oss för att an­vän­da det störs­ta sov­rum­met som kre­a­tivt rum, så nu kan he­la fa­mil­jen sit­ta där och um­gås och skapa. För mig kom­mer in­spi­ra­tio­nen när jag bör­jar job­ba, jag be­hö­ver ing­en klar bild av vad jag ska gö­ra in­nan jag sät­ter igång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.