Al­li­an­sens bud­get klub­bad

Nu är det klart att Jär­fäl­la kom­mer att sty­ras med Al­li­an­sens bud­get. Sam­ti­digt be­slu­ta­des det om vil­ka som får fat­ta ord­fö­ran­de­klub­ban i de oli­ka nämn­der­na.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Born­hall

Det var un­der mån­da­gens kom­mun­full­mäk­ti­ge som Al­li­an­sens (M, L, C och KD) bud­get rös­ta­des ige­nom.

De röd­grö­na (S, MP och V) rös­ta­de på sitt eget bud­get­för­slag, och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na på sitt. Men då Al­li­an­sen har flest man­dat gick de­ras bud­get ige­nom.

Det klub­ba­des ock­så att det ska bli fler fler kom­mu­nal­råd och po­li­tis­ka sek­re­te­ra­re, vil­ket Jär­fäl­la Tid­ning rap­por­te­rat om ti­di­ga­re.

Fler kom­mu­nal­råd

Dels in­ne­bär det att an­ta­let kom­mu­nal­råd i ma­jo­ri­tet ökar från da­gens fy­ra hel­tids­tjäns­ter till fem, och kom­mu­nal­råd i op­po­si­tion från da­gens två hel­tids­tjäns­ter med yt­ter­li­ga­re en tjänst på 75 pro­cent. No­tan för det lan­dar på runt 2,2 mil­jo­ner kro­nor år­li­gen.

Al­la par­ti­er med plats i kom­mun­sty­rel­sen ges ock­så möj­lig­het att ha en po­li­tisk sek­re­te­ra­re an­ställd på hel­tid, nå­got ba­ra So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mo­de­ra­ter­na ti­di­ga­re haft. Det be­räk­nas kos­ta 2,5 mil­jo­ner kro­nor år­li­gen.

Ny nämnd

Det blev ock­så klart att Jär­fäl­la får en ny nämnd – äld­re­nämn­den, vars frå­gor ti­di­ga­re le­gat un­der so­ci­al­nämn­den. Äld­re­nämn­den kom­mer att an­sva­ra för äldre­omsorg och den kom­mu­na­la häl­so- och sjuk­vår­den.

KLART.Un­der mån­da­gen var det kom­mun­full­mäk­ti­ge i Jär­fäl­la, där Al­li­an­sens bud­get klub­ba­des ige­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.