Löv­sta­ba­det mås­te flyt­ta

Pla­nen för pla­ce­ring­en av pi­ren vid det nya vär­me­ver­ket i Lövs­ta har spruc­kit. Det gör att bå­de Löv­sta­ba­det och båt­klub­bar­na mås­te flyt­ta.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Evelina Hertz

Vi hop­pas att vi ska hit­ta nya platser i om­rå­det för bå­de Löv­sta­ba­det och båt­klub­bar­na.

När Löv­stas nya vär­me­verk ska byg­gas var tan­ken att pi­ren och trans­port­ban­den fram till vär­me­ver­ket skul­le pla­ce­ras vid de­po­ni­er­na (se fak­taru­ta), allt­så de grö­na kul­lar­na vid Lövs­ta. Men nu har det vi­sat sig att de spräng­sten­sval­lar som hål­ler in­ne in­ne­hål­let i de­po­ni­er­na in­te är till­räck­ligt sta­bi­la.

– Den är för in­sta­bil och där­för är man dels oro­lig för att in­ne­hål­let i de­po­ni­er­na ska läc­ka ut, dels att val­len helt en­kelt ska ra­sa ut i Mä­la­ren, sä­ger Mar­ga­ret­ha Lars­son Al­mqvist, pro­jekt- le­da­re på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret.

Nu har man hit­tat en an­nan lös­ning för pi­ren. Men den in­ne­bär att Löv­sta­ba­det, Lövs­ta båtsäll­skap och Kyr­kamns Varvs­för­e­ning mås­te flyt­ta.

– Vi hop­pas att vi ska hit­ta nya platser i om­rå­det för bå­de Löv­sta­ba­det och båt­klub­bar­na. Men det är för ti­digt att sä­ga var det skul­le kun­na bli, sä­ger Mar­ga­ret­ha Lars­son Al­mqvist. Le­tar ef­ter ny bad­plats I bör­jan av näs­ta år ska det till­sät­tas en grupp där ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret, id­rotts­för­valt­ning­en och Stock­holm Ex­er­gi ska in­gå, med upp­gif­ten att hit­ta nya platser för båt­klub­bar­na och ba­det.

– Stock­holm Ex­er­gi har sagt att de står för kost­na­der­na som kom­mer av att flyt­ta ba­det och båt­klub­bar­na. De kan ock­så tit­ta på an­nan mark, till ex­em­pel pri­vat­ägd, sin egen mark el­ler i and­ra kom­mu­ner, sä­ger Mar­ga­ret­ha Lars­son Al­mqvist.

Men man kan ju in­te er­sät­ta ett bad i Häs­sel­by med ett bad i en an­nan stads­del el­ler kommun?

– Nej, det går ju in­te. Och jag för­står ock­så båt­klub­bar­na som vill va­ra kvar i Lövs­ta.

I april är tan­ken att de­talj­pla­nen

ska ut på sam­råd och sta­dens för­hopp­ning är att den ska kun­na an­tas 2020. I sam­ma ve­va hop­pas även Stock­holm Ex­er­gi att de får mil­jö­till­stånd för pro­jek­tet.

I så fall skul­le det nya vär­me­ver­ket kun­na stå klart 2023.

Sam­ti­digt pla­ne­ras det ju för att gö­ra Kyrk­hamn till na­tur­re­ser­vat, på­ver­kas det av det­ta?

– När pla­ner­na för na­tur­re­ser­va­tet var ute på sam­råd 2014 så ingick de­po­ni­er­na och båt­klub­bar­na i na­tur­re­ser­va­tet. Så där­för mås­te den pla­nen änd­ras. Jag tror att de­talj­pla­nen för vär­me­ver­ket mås­te va­ra på plats in­nan man kan bör­ja tit­ta på att gö­ra Kyrk­hamn till na­tur­re­ser­vat så att de pro­jek­ten in­te kroc­kar med varand­ra.

STRANDEN. Löv­sta­ba­det mås­te flyt­tas när vär­me­ver­ket by­ter adress från Häs­sel­by strand till Lövs­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.