Så spa­rar du peng­ar på det nya SL-kor­tet

3 ja­nu­a­ri 2019 hö­jer SL si­na bil­jett­pri­ser. Age­rar du smart finns det peng­ar att spa­ra.

Järfälla Tidning - - Järfälla - Mi­chael Toll mi­[email protected]­rekt­press.se

Man kan kö­pa en ”vi­lan­de” bil­jett för att se­dan ak­ti­ve­ra den se­na­re.

Den 3 ja­nu­a­ri 2019 änd­rar SL si­na bil­jett­pri­ser. Bland an­nat kom­mer ett må­nads­kort lan­da på 890 kro­nor och en färd med res­kas­sa kos­tar 32 kro­nor ef­ter höj­ning­en.

Men det finns sätt att ”run­da sy­ste­met” och spa­ra in li­te peng­ar. Har du till ex­em­pel att pe­ri­od­kort som sträc­ker sig in i ja­nu­a­ri 2019 bör du än­då kö­pa ett nytt kort se­nast 2 ja­nu­a­ri. Då be­ta­lar du det gam­la pri­set, men du be­hö­ver in­te ak­ti­ve­ra kor­tet di­rekt.

– Ja, man kan kö­pa en ”vi­lan­de” bil­jett för att se­dan ak­ti­ve­ra den se­na­re, för­kla­rar Alek­san­der Kraijsnik på SL:s press­av­del­ning.

Se­nast 60 da­gar ef­ter kö­pet måst dock kor­tet ak­ti­ve­ras.

Eli­sa­bet Göt­he, 41, har in­te koll på ex­akt hur myc­ket pri­ser­na höjs. Hon tyc­ker där­e­mot att kol­lek­tiv­tra­fi­ken i Stock­holm bor­de va­ra gra­tis.

– El­ler om det gick att hit­ta en skat­te­fi­nan­si­e­rad lös­ning och att man se­dan be­ta­lar en mind­re sym­bo­lisk sum­ma för bil­jet­ten. Då skul­le al­la kun­na åka med tun­nel­ba­nan, sä­ger hon.

Höj­ning­en av­skräc­ker dock in­te hen­ne. Hon kö­per kon­ti­nu­er­ligt må­nads­kort och tän­ker fort­sät­ta med det även ef­ter 3 ja­nu­a­ri.

– Ab­so­lut. Jag åker väl­digt myc­ket tun­nel­ba­na. Till job­bet, när bar­nen har ak­ti­vi­te­ter och på hel­ger.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN (BIL­DEN ÄR ETT MONTAGE)

PENG­AR ATT SPA­RA. Hand­lar du på rätt da­tum kan du slip­pa läg­ga ut peng­ar i onö­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.