SJÄLVFÖRSVARS TRÄ­NING med Po­sei­don Kamp­sport­sa­ka­de­mi

Järfälla Tidning - - Sidan 1 -

De när­mas­te 10 vec­kor­na kom­mer vi att de­la med oss av oli­ka själv­för­svar­s­tek­ni­ker. Syf­tet med ar­ti­kel­se­ri­en är att öka di­na chan­ser att kla­ra dig i en si­tu­a­tion där din sä­ker­het ho­tas. Var­je vec­ka får du en ny tek­nik att trä­na till­sam­mans med en kom­pis samt ett "sä­ker­hets tips" ni kan bör­ja im­ple­men­te­ra di­rekt. Tan­ken ba­kom pro­jek­tet är att öka din över­lev­nads­för­må­ga och gö­ra dig mer fy­sisk kom­pe­tent. OBS! Des­sa tek­ni­ker er­sät­ter IN­TE sunt för­nuft och trä­ning med kom­pe­ten­ta in­struk­tö­rer.

Ste­vens bäs­ta själv­för­svar­tips!

# 1: Var alert! De som be­går brott le­tar ef­ter "enk­la mål". De le­tar ef­ter den som är dis­tra­he­rad, den som kom­mer att gö­ra minst mot­stånd. På­ver­ka de­ras se­lek­te­rings­pro­cess ge­nom att in­te var ett "en­kelt mål". Ha koll på det som hän­der runt om­kring dig. #2: Var fy­sisk ak­tiv res­ten av ditt liv! Helst ska du hål­la på med nå­got där det finns in­slag av "full konktakt" el­ler ett ele­ment av "fa­ra" (Bra­si­li­ansk Jiu Jitsu, Thai­box­ning, Rug­by, Klätt­ring mm). Desto star­ka­re du är fy­siskt och men­talt desto bätt­re kom­mer du att kla­ra dig.

Un­derskat­ta in­te kraf­ten av en rak hö­ger!

Oav­sett si­tu­a­tion kom­mer ett väl­rik­tad slag mot tex hu­vud va­ra väl­digt ef­fek­tivt. Det­ta bli up­pen­bart när för­ö­va­ren väger mer än dig. Slag är vad vi kal­lar "Pri­mär­verk­tyg" och vi re­kom­men­de­rar i en själv­för­svars­si­tu­a­tion att du all­tid le­tar ef­ter att kom­ma till en po­si­tion där du kan an­vän­da ditt pri­mä­ra verk­tyg. Du kan slå med öp­pen hand men en knyt­nä­ve är mer ef­fek­tiv. Ne­dan i bild­se­ri­en ser ni ett sce­na­rio där vi trä­nar förs­ta grund­läg­gan­de tek­ni­ken vi ska pre­sen­te­ra i ar­ti­kel­se­ri­en.

För­ö­va­ren (GM) hop­par på off­ret (Ma­ja) bak­i­från, grep­par hå­ret och för­sö­ker dra hen­ne bak­åt. Ma­ja vän­der di­rekt mot GM och lyf­ter ar­mar­na för att skyd­da sig och hål­la ba­lan­sen(bild 2). Hon sträc­ker ut sin väns­ter hand mot GM´s an­sik­te, grep­par tag (bild 3) för att se­dan se­dan slå hö­ger slag (cross) mot GMs hu­vu­det tills GM släp­per ta­get (bild 4). När han har släppt put­tar Ma­ja bort ho­nom och spring­er iväg (bild 5 och 6). Re­la­tivt en­kelt och väl­digt ef­fek­tivt!

Bild: 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.