MED PASSION FÖR RÄTT TON

Jens Erik Lar­sen re­pa­re­rar och byg­ger in­stru­ment i sin egen verk­stad i Kall­häll.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Be­rät­tat för: Louise Bornhall | Fo­to: Mi­kael An­ders­son

Min mam­ma vil­le att jag skul­le ta pi­a­no­lek­tio­ner som barn, vil­ket in­te var så kul. Men sen fick jag en as­ro­lig lä­ra­re när jag bör­ja­de spe­la gi­tarr. Mu­si­ken blev en stor del av min iden­ti­tet.

Att byg­ga in­stru­ment kom­bi­ne­rar mi­na oli­ka in­tres­sen. Jag gil­lar de­sign, att job­ba med hän­der­na och ska­pa sa­ker som gör ljud. Jag har en kär­lek till in­stru­ment och mu­sik, och gil­lar att hit­ta gam­la, tra­si­ga in­stru­ment på Bloc­ket och få dem att fun­ka igen.

Men det ro­li­gas­te är att byg­ga nå­got från bör­jan, kic­ken ef­teråt blir stör­re då. Det är ett så stort pro­jekt. Det är en coo­la­re känsla att byg­ga ett helt in­stru­ment än att la­ga ett, men det tar ock­så myc­ket läng­re tid.

Att byg­ga en gi­tarr kan ta må­na­der, och man mås­te gö­ra an­nat pa­ral­lellt. Of­tast skis­sar jag på idéer, men det mesta sit­ter i hu­vu­det. Ar­be­tet med att byg­ga ett in­stru­ment går per au­to­ma­tik, jag har gjort det så många gång­er. Ja, tills det blir pro­blem då, för det upp­står all­tid pro­blem! Trä är ett le­van­de ma­te­ri­al som in­te all­tid gör som man vill.

Jag gil­lar att tes­ta nya idéer, det skul­le ald­rig bli nå­gon ut­ma­ning om jag bygg­de li­ka­da­na in­stru­ment he­la ti­den. Men det hän­der att jag mot slu­tet kän­ner ”kan det in­te ba­ra va­ra klart”, el­ler ”jag tog all­de­les för li­te be­talt för det här”, ha­ha!

Det har va­rit tra­di­tion att an­vän­da myc­ket ex­o­tis­ka träslag i in­stru­ment, men det känns ohåll­bart i dag. Så jag an­vän­der myc­ket eu­ro­pe­iskt trä som ek, lönn och ask när jag byg­ger.

Jag vill gär­na job­ba mer ex­pe­ri­men­tellt, och har en dröm om att gö­ra en in­stal­la­tion av in­stru­ment. En kom­pis frå­ga­de mig om jag kan byg­ga ett in­stru­ment av ett cy­kel­hjul. ”Klart jag kan”, sva­ra­de jag. Det blev en sfä­risk har­pa! Jag vill byg­ga mer gal­na sa­ker. Men det är in­te så myc­ket peng­ar i det, ha­ha!

En kom­pis frå­ga­de mig om jag kan byg­ga ett in­stru­ment av ett cy­kel­hjul. ’Klart jag kan’, sva­ra­de jag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.