Sve­ri­ges trev­li­gas­te kamp­sports­klubb

Järfälla Tidning - - Annons -

Po­sei­don kamp­sport­sa­ka­de­min grun­da­des 2008 av mig Ste­ven An­to­ni­ou. Trä­nings­cent­ret är ca 1000 kvm stort och finns nä­ra Ja­kobs­bergs sta­tion. Vi har till­gång till ett fullt ut­rus­tat gym, kon­di­tions­rum, Box­nings­säc­kar, box­nings­ring och brott­nings­mat­tor. Al­la vå­ra in­struk­tö­rer är cer­ti­fi­e­ra­de och har mång­å­rig er­fa­ren­het in­om sin re­spek­ti­ve id­rott.

Jag dri­ver klub­ben med min fa­milj och har över 25 års kamp­sport­ser­fa­ren­het. Även om jag har trä­nat och täv­lat i bl.a Box­ning, Ai­ki­do, MMA, SW och Thai­box­ning är det Bra­si­li­ansk Jiu Jitsu som lig­ger mig när­mast hjär­tat. De se­nas­te 3 åren har jag va­rit Eli­t­an­sva­rig för Svens­ka BJJ lands­la­get och en av in­struk­tö­rer­na in­om in­ter­na­tio­nel­la or­ga­ni­sa­tio­nen BJJ Glo­be­trot­ters.

Ut­ö­ver van­lig kamp­sport­s­trä­ning hål­ler jag re­gel­bund­na själv­för­svars­kur­ser. Tack va­re mi­na kur­ser se­nas­te året så vann jag trygg­hets­pri­set i Jär­fäl­la kom­mun. Mo­ti­ve­ring­en var att mi­na in­sat­ser se­nas­te året har bl.a lett till att öka kvin­nors trygg­het och stär­ka de­ras själv­kän­ne­dom ge­nom ut­bild­ning in­om självförsvar. Är du ny­fi­ken på kamp­sport kom gär­na för­bi och prov­trä­na!

Po­sei­don Kamp­sport­sa­ka­de­min Jär­fälla­vä­gen 100, 3 tr, Jär­fäl­la www.kamp­sport­sa­ka­de­min.se in­[email protected]­sport­sa­ka­de­min.se 08-588 396 61

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.