Gädd­fis­ke: Os­kar 12 år, re­dan en ex­pert

Jakt & Fiske - - Innehåll - TEXT: MAR­CUS ENG­STRÖM FO­TO: ANDRE­AS LUND­BERG

Os­kar Lund­berg fick sin förs­ta fisk när han var två år gam­mal, en ab­bor­re. Förs­ta gäd­dan drog han upp som femå­ring, och där­med var han fast. Han tap­pa­de räk­ning­en på hur gäd­dor han fått re­dan för­ra som­ma­ren när han var up­pe i cir­ka 70-80 styc­ken, men det rå­der ing­et tvi­vel om att han kom­mer att fort­sät­ta fis­ka just gäd­da.

– Det är spän­ning­en och de hår­da hug­gen som är det ro­li­gas­te med gädd­fis­ke, så hår­da hugg finns in­te med nån an­nan fisk i Sve­ri­ge, sä­ger Os­kar.

– Jag skul­le vil­ja va­ra ute och fis­ka gäd­da var­je helg, men det finns det ju in­te tid till. På som­ma­ren fis­kar jag var­je dag, och jag bru­kar fis­ka från land ef­ter sko­lan, men det är ju in­te li­ka bra, sä­ger han.

Det ab­so­lut bäs­ta gädd­fis­ket är när han och pap­pa Andre­as åker ut med en fis­ke­gui­de. Nå­got ab­so­lut fa­vo­rit­fis­ke­vat­ten har han dock in­te.

– Allt­så… vi har ju va­rit över­allt… Tro­sa, Dals­land, Nynäs­hamn. Oli­ka stäl­len är bra vid oli­ka till­fäl­len, men att åka ut med gui­de är helt fan­tas­tiskt. De vet ju vad de gör, och man får fis­ka nya vat­ten med gui­dens sto­ra kun­ska­per.

– Förs­ta gång­en jag fick föl­ja med på en gui­dad tur så var vi fy­ra fis­ka­re i bå­ten och fick upp 70 gäd­dor, det var ma­giskt, be­rät­tar Os­kar.

Os­kar Lund­berg är 12 år gam­mal, men re­dan en vas­sa­re gädd­fis­ka­re än de fles­ta.

Här bju­der han på de bäs­ta tip­sen för att fånga rik­tigt fi­na höst­gäd­dor.

När bil­der­na till det här re­por­ta­get togs var Os­kar ute med gui­den Ro­bert Andrén i Mä­la­ren.

– Det var en bra dag, vi fick upp tio gäd­dor i bå­ten och jag fick fy­ra av dem, sä­ger Os­kar.

Os­kar har trots sin unga ål­der en bred kun­skap om gädd­fis­ke, och tip­sar här om hur man ska gö­ra för att kom­ma igång med sin jakt på stor­gäd­dan.

– Man ska sat­sa på att skaf­fa ett li­te kraf­ti­ga­re spö och kö­ra med en be­tesvikt på 70-80 gram, och an­vän­da de be­ten som jag tip­sar om här (se till hö­ger på näs­ta si­da, reds anm.).

– Man be­hö­ver fak­tiskt in­te så många drag, om man in­te har som hob­by att tes­ta oli­ka för­stås, sä­ger Os­kar.

– Jag an­vän­der en mul­ti­rul­le, men man kan fis­ka med en van­lig haspel­rul­le ock­så för­stås, mul­ti­rul­len är li­te mer avan­ce­rad men jag tyc­ker att det är bätt­re käns­la i den. Mul­ti­rul­le i kom­bi­na­tion med flä­tad li­na som är stum gör att du kän­ner mins­ta lil­la nafs i be­tet och kan kro­ka bätt­re.

Vä­der och vind spe­lar stor roll vid fis­ke, och spe­ci­ellt när det är gäd­da som är må­let:

– Är man ute ef­ter de sto­ra gäd­dor­na så ska det helst va­ra mu­let vä­der och blå­sa kanske 5-6 me­ter i se­kun­den. Det är svå­ra­re att fånga de sto­ra gäd­dor­na vid sol­sken och klart och stil­la vat­ten, för då kän­ner de på sig att de syns bätt­re upp­i­från och då går de hell­re ner på dju­pet. När det är mu­let dä­re­mot, då kom­mer de upp till grun­da­re vat­ten för att ja­ga. Och då är fis­ket bra! Det är då man kan fånga de rik­tigt sto­ra…

Gum­mi­nä­tad håv

Det vik­ti­gas­te man ska tän­ka på vid gädd­fis­ke, och även and­ra ty­per av sport­fis­ke vill Os­kar tryc­ka ex­tra hårt på:

– Man ska an­vän­da en stor, or­dent­lig håv med gum­mi­nät, då ska­dar man fis­ken så li­te som möj­ligt ef­tersom man na­tur­ligt­vis ska re­spek­te­ra djur­li­vet och släp­pa till­ba­ka al­la gäd­dor man fång­ar.

En av Os­kars fång­a­de fyra­ki­los­gäd­dor!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.