Harr­fis­ke: Visst nappar harren i ha­vet

Jakt & Fiske - - Innehåll - Käl­la: Havs- och vat­ten­myn­dig­he­ten

Harren är hu­vud­sak­li­gen en nord­lig art men finns även sö­derut vid Kla­räl­vens vat­ten­sy­stem och i Vät­tern. Den le­ver även vid kus­ten från Norr­bot­ten ned till nor­ra Gäst­rikland. Or­det harr kom­mer från fornnor­dis­kan och be­ty­der när­mast ”den grå­ak­ti­ga”. Harren har en svag doft av tim­jan, där­av dess la­tins­ka namn (Thy­mal­lus).

Ar­ten känns lätt igen på den höga rygg­fe­nan. Harren kan bli 60 cen­ti­me­ter med en max­vikt på 3,5 kg.

Fö­dan ut­görs av in­sek­ter, kräft­djur och fis­kar. Le­ken sker på grunt vat­ten ti­digt om vå­ren.

Ef­tersom harren of­ta fång­ar in­sek­ter vid ytan fis­kas den of­ta med flu­ga, men den nappar ock­så på drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.