Pryl­gui­de rå­djurs­jakt

11 pry­lar som kan gö­ra rå­djurs­jak­ten mer lyc­ko­sam.

Jakt & Fiske - - Innehåll -

Om olyc­kan är fram­me kan ett förs­ta hjäl­pen-kit va­ra en räd­da­re i nö­den. Ne­ver­lost har en va­ri­ant som även syns tyd­ligt.

Cirka­pris: 249 kro­nor.

Ben­stöd Har­ris Ultra­light Se­ri­es mo­del 25 pas­sar de fles­ta va­pen och är vick­bar åt bå­da si­dor för att un­der­lät­ta skyt­te på ojämnt un­der­lag. Är tre­de­lat och juster­bart mel­lan 34-69 cen­ti­me­ter. Cirka­pris: 1 895 kr.

Mi­las pann­lam­por är svensk­ut­veck­la­de med myc­ket hög kva­li­té. Mi­la Ori­on fun­ge­rar myc­ket bra som ef­ter­sök­slam­pa och kan även fås med lins som sam­lar ljus­bil­den nå­got sma­la­re. Som till­val finns även fjärr­kon­troll. Cirka­pris: 2995 kro­nor.

Se till att du ser rå­dju­ret in­nan det ser dig. Då kan en an­sikts­mask va­ra ett verk­tyg som gör det möj­ligt. Swed­teams an­sikts­mask Veil ca­mo är ett av många go­da al­ter­na­tiv. Cirka­pris: 260 kro­nor.

Hun­ters Ele­ment Veil Ca­mo All­roun­der Jac­ket gör dig mind­re syn­lig. Cirka­pris: 1 295 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.