Krö­ni­ka

Jakt & Fiske - - Innehåll -

Ut­i­från sett ter sig lätt jak­ten och fis­ket som en högst in­di­vi­du­ell syss­la. Nå­got per­so­nen gör för att få ”egen tid”, ren­sa den mo­dernt sön­der­stres­sa­de hjär­nan el­ler ba­ra be­fin­na sig i en egen na­tur­lig mil­jö. Och visst är vi of­tast en­sam­ma när öring­en hug­ger el­ler äl­gen stu­par av ett väl­rik­tat skott.

Säl­lan har vi nå­gon publik, nå­gon som hjäl­per oss. Det är hart när omöj­ligt för nå­gon an­nan att kän­na sam­ma ad­re­nalin­påslag, fo­kus och gläd­je över re­sul­ta­tet. I så mån är bå­de fis­ket och jak­ten den en­sam­ma män­ni­skans tri­umf till­sam­mans med na­tu­ren, åt­minsto­ne i jäm­fö­rel­se med lag- och grup­pak­ti­vi­te­ter.

Men för oss som häng­er oss åt att fånga och täm­ja na­tu­rens un­der så är det­ta än­då i all­ra högs­ta grad en ge­men­sam upp­le­vel­se. Visst fäl­ler Da­ni­el Fro­din dov­hjor­ten själv på si­dor­na 46-51 och Mar­cus Ny­berg och Mar­cus Eng­ström står en­sam­ma an­sva­ri­ga för de kron­hjor­tar de fäll­de i Skottland på si­dor­na 64-71.

MEN DEN eg­na ”pre­sta­tio­nen” är än­då ald­rig full­än­dad för­rän vi får de­la den med nå­gon, helst då en li­ka nör­digt in­tres­se­rad kam­rat. En per­son som för­står vad vi åstad­kom­mit, som när vi be­skri­ver de av­gö­ran­de ögon­blic­ken, stäl­ler de ini­ti­e­ra­de frå­gor­na och glädjs med oss. Pre­cis som vi glädjs när vå­ra kam­ra­ter lyc­kas med nå­got lik­nan­de.

Tri­on ne­dan, som är re­dak­tö­rer för Af­ton­bla­det Jakt&Fis­ke, le­ver för jak­ten, fis­ket och na­tu­ren. Men ock­så för att en­sam­ma va­ra till­sam­mans i skog och mark.

För att ta sig ti­den, häm­ta kraf­ten och ta sig ut i sko­gen har vi vår egen lil­la jakt­för­e­ning 375 Hill­bil­ly Hun­ters där vi må­nat­li­gen sät­ter in en slant för att på ett ge­men­samt kon­to kun­na re­a­li­se­ra na­turupp­le­vel­ser och dröm­mar till­sam­mans.

VI HOP­PAS att Af­ton­bla­det Jakt&Fis­ke ger in­spi­ra­tion och prak­tis­ka tips för att du ska vå­ga ta jä­garex­a­men, bo­ka den där kom­pis­re­san till Nor­ge för att fis­ka lax el­ler ta dig he­la vägen till Skottland för att ja­ga kron­hjort i al­pin mil­jö.

Vi hop­pas att vi möts runt vat­ten­drag och i sko­gen, där vi kan be­rät­ta för varand­ra om vå­ra eg­na, uni­ka upp­le­vel­ser.

I så mån är bå­de fis­ket och jak­ten den en­sam­ma män­ni­skans tri­umf till­sam­mans med na­tu­ren.

Mar­cus Eng­ström, Da­ni­el Fro­din och Mar­cus Ny­berg är en­sam­ma till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.