Ny­he­ter

Jakt & Fiske - - Innehåll -

Puc­kel­lax­en är på Art­da­ta­ban­kens svar­ta lis­ta och är en hö­g­risk­fisk. Det in­ne­bär att den är ett hot för and­ra re­dan be­fint­li­ga ar­ter.

Nu ver­kar den ha fått fäs­te i svens­ka vat­ten. I som­mar har det kom­mit fle­ra rap­por­ter från Ätran där den har fil­mats samt att ett dött ex­em­plar har hit­tats.

Puc­kel­lax sat­tes un­der åren 1956-63 och 1967-75 ut i flo­der med ut­lopp i Vi­ta ha­vet och Ba­rents hav och är nu väl eta­ble­rad i flo­der från Ryss­land i ös­ter till Nor­ge i väs­ter.

Havs och vat­ten­myn­dig­he­ten tror att den har kom­mit hit ge­nom vat­ten­bruk och sport­fis­ke (in­plan­te­ring, ut­sätt­ning).

Länsty­rel­sen i Hal­lands fis­ke­ex­pert Hans Schib­li vill gär­na att fis­ka­re rap­por­te­rar fö­re­koms­ter av den in­va­si­va ar­ten.

–Om man fång­ar en puc­kel­lax ska den av­li­vas, ef­tersom de här fis­kar­na in­te hör hem­ma i vå­ra vat­ten och kan stäl­la till ore­da. Där­ef­ter öns­kar vi att fångs­ter­na do­ku­men­te­ras och rap­por­te­ras in till läns­sty­rel­sens fiske­funk­tion, sä­ger Hans Schib­li till Fis­ke­jour­na­len.

Även i Nor­ge har det i som­mar rap­por­te­rats om fler fö­re­koms­ter av puc­kel­lax än ti­di­ga­re.

– I år har vi fått in många fler an­mäl­ning­ar av puc­kel­lax än van­ligt, det kom­mer in an­mäl­ning­ar he­la ti­den och vi har in­te fått full över­sikt än, sä­ger Eva Thorstad på nors­ka in­sti­tu­tet för na­tur­forsk­ning (NINA) till Ver­dens Gang.

Det kom­mer allt fler rap­por­ter om fynd av puc­kel­lax i svens­ka vat­ten. Havs och vat­ten­myn­dig­he­ten var­nar nu för att den kan slå ut vå­ra in­hems­ka ar­ter.

Även i Gö­ta älv har puc­kel­lax på­träf­fats. Det bäs­ta sät­tet att iden­ti­fi­e­ra en puc­kel­lax är på den fläc­ki­ga stjärt­fe­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.