Släp­pa björn­hund vid åtel kan bli tillå­tet

Jakt & Fiske - - Nyheter -

En av de an­sva­ri­ga tjäns­te­män­nen för att ut­for­ma re­gel­ver­ket kring björn­jakt, Chris­ter Pet­ters­son på Na­tur­vårds­ver­ket, me­nar att för­bu­det mot att släp­pa björn­hund vid åtel kan upp­hä­vas ti­di­gast 2018. Skriv­ning­en om björn­hun­dar och åtel kom till ef­ter ”en etisk be­döm­ning”.

– Om hun­dan­vänd­ning­en i sam­band med åt­ling­en skul­le ut­sät­ta björ­nen för någon­ting som den in­te ut­sätts för an­nars, i och med att den är fram­loc­kad till en plats, så är det där i den etis­ka be­döm­ning­en lig­ger, sä­ger Chris­ter Pet­ters­son till Jakt­jour­na­len.

I dag är det svårt att pre­ci­se­ra hur nä­ra en åtel det är tillå­tet att släp­pa hun­den. Det har med­fört att jä­ga­re med hun­dar med bra sök ris­ke­rat att bry­ta mot reg­ler­na när de­ras hun­dar ta­git upp spår vid åtel­plat­ser.

Näs­ta år kan för­bu­det upp­hä­vas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.