Fruk­tad svin­pest när­mar sig Sve­ri­ge

Jakt & Fiske - - Nyheter -

Afri­kansk svin­pest är en all­var­lig vi­rus­sjuk­dom som drab­bar bå­de vild­svin och tam­gri­sar och det finns i dag ing­et vac­cin mot den död­li­ga sjuk­do­men.

Se­dan ut­brot­tet i Ge­or­gi­en 2007 har den af­ri­kans­ka svin­pes­ten kom­mit allt när­ma­re väs­teu­ro­pa och Sve­ri­ge och finns nu i Ryss­land, Est­land Lett­land, Li­tau­en, Vi­tryss­land, Ukrai­na, Po­len, Tjec­ki­en och Ru­mä­ni­en.

Se­nast i ra­den av län­der som drab­bats är Tjec­ki­en och ex­tra oro­an­de i det ut­brot­tet var att smit­tan tog ett hopp på 40 mil vil­ket ty­der på att nå­gon män­ni­ska kan ha fört smit­tan vi­da­re via livs­me­del el­ler lik­nan­de.

Vi­ru­set är myc­ket mot­stånds­kraf­tigt och kan över­le­va fle­ra år i till ex­em­pel livs­me­del som lig­ger i fry­sen.

Blir en tam­gris­be­sätt­ning smit­tad mås­te he­la går­den iso­le­ras, sa­ne­ras och al­la gri­sar­na nödslak­tas. Det in­ne­bär även att det drab­ba­de lan­det för ex­port­för­bud vil­ket skul­le ge sto­ra eko­no­mis­ka för­lus­ter. Drab­bas sto­ra gris­ex­port­län­der som Tyskland och Frank­ri­ke skul­le det kos­ta he­la EU många mil­jar­der kro­nor.

Där­för vill man nu in­om bå­de Eu­ro­pa och Sve­ri­ge var­na jä­ga­re, lant­ar­be­ta­re och tu­ris­ter för hur lätt sjuk­do­men kan spri­das via klä­der, skor, djur och livs­me­del.

Den fruk­ta­de af­ri­kans­ka svin­pes­ten kom­mer allt när­ma­re Sve­ri­ge. Ti­di­ga­re i som­ras upp­täck­tes den hos vild­svin i Tjec­ki­en och gris­bön­der och ve­te­ri­nä­rer oro­ar sig nu att den snart kan dy­ka upp även i Sve­ri­ge.

Vild­svin kan spri­da vi­da­re afri­kansk svin­pest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.