BRA SOM­MAR FÖR FJÄLLRÄVEN

Jakt & Fiske - - Nyheter -

Den ho­ta­de fjällräven har haft en bra som­mar vad gäl­ler valp­ning­ar. Fors­ka­re som in­ven­te­rat stam­men har kun­nat kon­sta­te­ra 27 nya valp­kul­lar i år vil­ket kan jäm­fö­ras med fjol­å­rets åt­ta. På grund av låg till­gång på små­gna­ga­re var för­vänt­ning­ar­na lågt ställ­da så val­pan­ta­let är en po­si­tiv över­rask­ning för fors­kar­na. Fem kul­lar har fötts i Norr­bot­ten, varav en vid Råsto­jau­re. Det var ock­så den störs­ta kul­len, med tio val­par, upp­ger zoo­log Ka­rin Norén vid fors­kar­grup­pen Svens­ka Fjäll­räv­s­pro­jek­tet vid Stock­holms uni­ver­si­tet för TT.

FO­TO: PE­TER ROSÉN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.