LÖSHUNDSJAKT – EN URÅLDRIG JAKTFORM

Jakt & Fiske - - Älgjakt -

Att ja­ga med lös­hund ef­ter älg är san­no­likt en av de älds­ta for­mer­na av jakt med hund i vår del av värl­den. Den be­drivs i dag på ung­e­fär sam­ma sätt som un­der sten­ål­dern bort­sett från att vi i dag an­vän­der mo­der­na va­pen.

Just i nor­den är den­na jaktform po­pu­lär vil­ket gör den till ex­o­tisk jaktform för många ut­länds­ka jä­ga­re.

De hund­ra­ser som fram­för allt an­vänds är grå­hund (egent­li­gen norsk älg­hund) och jämt­hund.

Dess­utom är laj­kor, ka­relsk björn­hund, häl­le­for­sa­re och vit älg­hund po­pu­lä­ra älg­hun­dar.

Hun­dens upp­gift är att sö­ka upp äl­gen. Sam­ti­digt som jä­ga­ren rör sig mot vin­den sö­ker hun­den själv­stän­digt ige­nom mar­ken.

När hun­den fått kon­takt med äl­gen ska den upp­trä­da lugnt och för­sik­tigt så att äl­gen in­te blir skrämd.

I bör­jan är äl­gen of­ta på sin vakt men bru­kar där­ef­ter bli mind­re vak­sam. Se­dan kan hun­den med ett lugnt och jämnt stånd­skall mar­ke­ra för jä­ga­ren vad äl­gen står.

I takt med var­gens ut­bred­ning har även led­hunds­jakt bli­vit po­pu­lä­ra­re.

Då går hund­fö­ra­ren med hun­den i en lång spår­li­na och rör sig mot vin­den och sö­ker un­der tyst­nad upp äl­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.