ÄLGJAKT – SVE­RI­GES ÄLGSTAM VAR NÄ­RA UTROTNING

Jakt & Fiske - - Älgjakt - Käl­la: Svens­ka Jä­ga­re­för­bun­det, Fält­bi­o­lo­ger­na

En ge­ne­tisk stu­die har vi­sat att äl­gen kan de­las in i två hu­vud­sak­li­ga stam­mar i Eu­ro­pa, en skan­di­na­visk och en kon­ti­nen­tal.

De två stam­mar­na skil­des åt för näs­tan 30 000 år se­dan, när in­landsi­sens ut­bred­ning blev stör­re.

När se­dan in­landsi­sen drog sig till­ba­ka tog sig äl­gar från Väs­teu­ro­pa in i Skan­di­na­vi­en via Dan­mark. De kan i dag sä­gas va­ra grun­den till vår älgstam. Den kon­ti­nen­ta­la älg­stam­men har sitt ur­sprung i äl­gar som un­der is­ti­den lev­de läng­re ös­terut.

För 1800-1200 år se­dan mins­ka­de älg­stam­men i Eu­ro­pa, och äl­gen för­svann från de om­rå­den som idag ut­gör Ne­der­län­der­na, Tyskland, Schweiz och söd­ra Po­len.

Från 1700-ta­let och fram till 1900-ta­lets bör­jan mins­ka­de äl­gen yt­ter­li­ga­re i he­la Eu­ro­pa, tills den ba­ra fanns kvar i någ­ra få till­flykts­om­rå­den samt i eu­ro­pe­is­ka Ryss­land.

Det är i dag svårt att för­stå att äl­gen var nä­ra att utro­tas i Sve­ri­ge för 200 år se­dan. Jakt­tryc­ket ha­de då va­rit för högt un­der ett an­tal år­tion­den vil­ket be­skat­tat stam­men vä­sent­ligt. Un­der den­na tid utro­ta­des dock vild­re­nen, vild­svi­net och bä­vern.

1808 för­bjöds jakt på älg och det dröj­de till 1950-ta­let in­nan stam­men ha­de åter­häm­tat sig. Älg­po­pu­la­tio­nen nåd­de sin kul­men på 1980-ta­let då det fanns ung­e­fär dub­belt så många som i dag. Då fäll­des det li­ka många äl­gar i Sve­ri­ge som i res­ten av värl­den sam­man­lagt.I dag finns det över 300 000 äl­gar i Sve­ri­ge och det skjuts om­kring 100 000 var­je jak­tår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.