Lock­jakt på Älg – så fun­kar det

Jakt & Fiske - - Älgjakt -

Att loc­ka på älg i sam­band med bruns­ten har bli­vit allt mer po­pu­lärt bland jä­ga­re. Med rätt ljud och rätt upp­lägg ökar chan­sen för ett lyc­kat av­slut.

Kon­takt­lä­tet

Det all­ra van­li­gas­te lä­tet och det förs­ta som du bör lä­ra dig. Bå­de ko och kalv an­vän­der sig av det här för att kom­mu­ni­ce­ra med varand­ra. Även tju­rar­na har ett kon­takt­lä­te. Kal­vens är ljust me­dan en stor tjurs är bå­de hög­re och mör­ka­re.

Kons brunst­lä­te

Med det lä­tet ta­lar de om för tju­rar­na att de är bruns­ti­ga och in­tres­se­ra­de. Är det här un­der hög­bruns­ten och ut­förs på rätt sätt har tju­rar­na svårt att mot­stå det. Då kan även den mest vak­sam­ma sto­roxe sän­ka gar­den och kom­ma luf­san­de.

And­ra ljud

Uri­ne­rings­ljud, ljud som lik­nar när bus­kar bryts el­ler när tju­rar stång­as kan ock­så fun­ge­ra som lock. Men de är av na­tur­li­ga skäl svå­ra­re att åter­ska­pa. Det finns fle­ra ap­par med oli­ka lä­ten som har en rad oli­ka lä­ten.

Hjälp­me­del

I dag till­ver­kas bland an­nat oli­ka lu­rar. De an­vänds främst som ljud­för­stär­ka­re så att lju­det ska nå ut.

Lär dig älg­kons el­ler älg­tju­rens lä­ten så kan du kom­ma i när­kon­takt med sko­gens ko­nung.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.