”Bäst att loc­ka vid skym­ning och gry­ning”

Jakt & Fiske - - Älgjakt -

Pe­ter Nord­gren, 44, i Bo­den har ja­gat älg i snart 30 år. Un­der de se­nas­te åren har han ock­så lyc­kats skju­ta någ­ra äl­gar på lock.

När på dyg­net ska jag loc­ka?

– Det är i gry­ning och skym­ning. Det går un­der he­la da­gen men det är ef­fek­ti­vast då.

Hur länge bör jag vän­ta med att loc­ka se­dan jag har kom­mit till pas­set?

– Det be­ror på hur tyst du har va­rit när du har gått till pas­set. Har du va­rit tyst kan du bör­ja loc­ka di­rekt. An­nars bör du kanske vän­ta en halv­tim­me så att det blir lugn och ro där. Hur bru­kar du bör­ja ett lock­nings­pass?

– Jag bru­kar bör­ja med tre oli­ka kon­takt­lä­ten i tre oli­ka rikt­ning­ar. Med ung­e­fär fem se­kun­ders mel­lan­rum.

Hur gör man när man får svar?

– Då sva­rar jag di­rekt på svar. Och gär­na sam­ti­digt me­dan den fort­fa­ran­de lå­ter för då är det än­nu svå­ra­re för äl­gen att hö­ra om lock­lju­det man ger ifrån sig är rätt el­ler fel. Det är in­te li­ka käns­ligt att gö­ra ett fel­ak­tigt lä­ge.

Me­ra för­lå­tan­de.

Finns det nå­gon tak­tik i lock­ning­en?

– En tak­tik är ju att gå ut i ett om­rå­de på kväl­len där det in­te har va­rit jakt un­der da­gen. Så man är i ett om­rå­de där det är ostör­da äl­gar.

Hur länge bör det va­ra mel­lan var­je loc­kin­ter­vall?

– Jag bru­kar vän­ta en kvart mel­lan var­je.

Vad är det svå­ras­te med lock­jak­ten?

– På kväl­len är det att få in dem i tid. Of­tast kom­mer de när det skym­mer och när so­len har gått ned och då är jak­ten slut. Ska man ba­ra se el­ler fil­ma äl­gar­na är kväl­len bätt­re men ska man ja­ga är ett mor­gon­pass att fö­re­dra. Då har äl­gar­na ock­så fått va­ra i fred un­der nat­ten. Då kan man ock­så gå ut väl­digt ti­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.