HO­TAR GRÖ­DOR­NA – SKYDDSJAKT KAN BEHÖVAS

Jakt & Fiske - - Vildsvin - Käl­la: Svens­ka Jä­ga­re­för­bun­det och LRF

Från ju­li och fram­åt hös­ten äter vild­svi­nen myc­ket frön och fruk­ter, och kan då även ge sig på od­la­de grö­dor. De gil­lar då att stop­pa i sig frön av strå­säd som höst­ve­te och hav­re, ol­je­väx­ter som raps, samt vall och po­ta­tis.

To­talt sett ska­das någ­ra pro­cent av den od­la­de are­a­len. Ska­dor­na är bå­de av bö­kan­de och ätan­de.

Ut­fod­ring kan i viss mån an­vän­das för att skyd­da grö­dor, vil­ket ut­nytt­jas i Frank­ri­ke och Spa­ni­en. Där grävs majs­korn ner el­ler sprids ut för att av­le­da vild­svi­nen från käns­li­ga grö­dor, till ex­em­pel vin­ran­kor.

Vild­svi­nen kan även ska­da skogs­bru­ket. Om­fatt­ning­en är in­te ve­ten­skap­ligt do­ku­men­te­rad, men det hän­der att vild­svin bö­kar upp skogs­plan­tor och att ska­dor på gran­röt­ter, upp till och med rot­be­nen, fö­re­kom­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.