NISSAN NAVARA

Jakt & Fiske - - Test -

Navara i ny skrud, med helt ny mo­tor och om­gjort chas­si. Ver­sio­nen med dub­bel­hytt, som står för 80 pro­cent av för­sälj­ning­en, har nå­got så ovan­ligt som en stel ba­kax­el fjäd­rad med skruv­fjäd­rar. Stan­dard i klas­sen är an­nars blad­fjäd­rar, och det har ock­så Navara med en­kel­hytt. Att man gör skill­nad är in­te svårt att för­stå. Det är in­te ba­ra i Sve­ri­ge stor­hyt­tar­na an­vänds för per­son­trans­por­ter. I sto­ra de­lar av värl­den är pick­uper fa­mil­jens en­da bil, och då ska det va­ra be­kvämt.

Visst blir det be­kvä­ma­re med skruv­fjäd­rar – mind­re skum­pigt – men skill­na­den ska in­te över­dri­vas. Men det går tyst och den spril­lans nya mo­torn på 2,3 li­ter, kopp­lad till en sjuste­gad au­to­mat­lå­da, ska ef­fek­tivt. En­ligt till­ver­ka­ren är den snå­last av al­la tes­ta­de bi­lar, skri­ven för 0,69 li­ter per mil i blan­dad kör­ning.

I grun­den är Navara bak­hjuls­dri­ven. Fyr­hjuls­drif­ten är in­kopp­lings­bar, lik­som låg­väx­el och en dif­fe­ren­ti­alspärr för bak­väx­el.

Till­sam­mans med Toyo­ta är Nissan Navara den en­da mo­del­len som har au­tobroms som stan­dard. I det tes­ta­de ut­fö­ran­det ”N­Con­nec­ta” bjuds dess­utom på många and­ra kom­fort­fi­nes­ser. Na­vi­ga­tion, back­ka­me­ra, fart­hål­la­re – allt är stan­dard. Prak­tiskt är att bak­sä­tets sitt­dy­na går att fäl­la upp, som på en bi­o­stol. Den mest nyt­ti­ga de­tal­jen är att den­na ver­sion har som stan­dard runt om­ka­me­ror. Prislap­pen är trots ut­rust­ningsni­vån an­stän­dig. 363 110 kro­nor in­klu­si­ve moms, och det är 42 000 kro­nor mind­re än Volks­wa­gen Ama­rok High Li­ne kos­tar.

Fla­ket är 149 cen­ti­me­ter långt och klätt i hård­plast. NISSAN NAVARA 2,3 AT dCi 190 hk Pris: 363 113 kr Mo­tor: R4D/2 298 cm3 Ef­fekt: 190 hk Vrid­mo­ment: 450 Nm Bräns­le­för­bruk­ning: 0,69 l/mil Tjäns­te­vikt: 2 158 kg 0-100 km/h: 10,8 sek Flaklängd: 149...

Nissan Navara har skruv­fjäd­ring i stäl­let för blad­fjäd­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.