MITSUBISHI L200

Jakt & Fiske - - Test -

2015 året kom en helt ny ge­ne­ra­tion av L200. Ex­te­ri­ört sett är in­te skill­na­der­na sto­ra, vi kän­ner igen den ty­pis­ka ”hoc­key­klub­ban” som ut­gör mid­je­lin­jen, än­då är al­la ka­ross­de­lar helt nya. Jäm­fört med fö­re­gång­a­ren har den dock bli­vit tek­niskt upp­da­te­rad. Nytt är fil­var­nings­sy­stem och släpsta­bi­li­se­rings­sy­stem. Knäk­rock­kud­de är stan­dard. Den sto­ra ny­he­ten är mo­torn, en ny he­la­lu­mi­ni­um­mo­tor på 2,4 li­ter och 181 häst­kraf­ter. Med mind­re vikt över fram­ax­eln känns den ras­ka­re i styr­ning­en. Dess­utom ger den nya mo­torn max­i­malt vrid­mo­ment ti­di­ga­re i re­gist­ret.

Alu­mi­ni­um­kon­struk­tio­nen in­ne­bär läg­re vikt och en­ligt till­ver­ka­ren är L200 en rik­tig snål­jåp. I EU­kör­cy­keln drar den re­kord­lå­ga 0,66 li­ter per mil med ma­nu­ell lå­da, 0,72 li­ter per mil i blan­dad kör­ning med au­to­mat­lå­da.

Pre­cis som gam­la L200 får man per­son­bilsvib­bar ba­kom rat­ten. Na­vi­ga­tions­ och ra­di­o­en­he­ten har dock en tyd­lig ef­ter­mark­nads­prä­gel. Kom­for­ten är bra, L200 slu­kar mil be­kvämt och tyst. Pre­cis som ti­di­ga­re har L200 in­kopp­lings­bar fyr­hjuls­drift med låg­väx­el.

Vi spa­rar det bäs­ta till sist – eko­no­min. Av nå­gon an­led­ning kos­tar Mitsubishi L200 minst av al­la tes­ta­de bi­lar. Vi kan in­te rik­tigt för­stå var­för, men har ab­so­lut ing­et att in­vän­da.

Någ­ra cen­ti­me­ter kor­ta­re flak kom­pen­se­ras av att det är alu­mi­ni­um­klätt. MITSUBISHI L200 181 hk aut Kom­fort Pris: 321 125 kr Mo­tor: R4D/2 442 cm3 Ef­fekt: 181 hk Vrid­mo­ment: 430 Nm Bräns­le­för­bruk­ning: 0,72 l/mil Tjäns­te­vikt: 2 029 kg 0-100 km/h: 11,2...

De­sign­kon­ser­va­tiv: Nya ge­ne­ra­tio­nen är lik den för­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.