TOYO­TA HI­LUX

Jakt & Fiske - - Test -

2016 lan­se­ra­de Toyo­ta en helt om­gjord Hi­lux, mo­der­na­re, säk­ra­re, mer kom­for­ta­bel. Ett bat­te­ri av kö­ras­si­stans­pro­gram finns till hands – an­tisladd­sy­stem, au­tobroms, fil­var­ning, skyl­ti­gen­kän­ning. Det vi­sa­de det sig i bil­tid­ning­en Tek­ni­kens Världs un­dan­ma­nö­ver­prov älg­testet att Hi­lux gick upp på två hjul. Toyo­ta har ef­ter det testet änd­rat an­tisladd­sy­ste­mets in­grepp och de åt­gär­da­de bi­lar­na upp­vi­sar ett be­tyd­ligt bätt­re be­te­en­de.

Nya Hi­lux är en be­tyd­ligt trev­li­ga­re be­kant­skap. Toyo­ta har bätt­rat på lju­di­so­le­ring­en och nya Hi­lux är myc­ket tyst, soft och kom­for­ta­bel lands­vägs­ryt­ta­re. Men vi sak­nar kräm i ma­ski­nen. 2,4-li­ters mo­torn ger 150 häst­kraf­ter och den upp­levs med rå­ge kle­na­re än kon­kur­ren­ter­na. Så länge du kör stä­dat i hö­ger­fi­len räc­ker den till, kör du of­ta med tung last bör du över­vä­ga en an­nan bil med stör­re mo­tor.

Allt­nog – för­armil­jön är om­bo­nad och bju­der pek­skärm, 220 volt-ut­tag och skö­na sto­lar. Bildskär­men stic­ker upp ur pa­ne­len på ett Stuttgart-pre­mi­u­m­ak­tigt vis. Test­bi­len har ut­rust­ningsni­vån In­vin­cib­le som är mel­lan­ste­get i pro­gram­met, men nå­got över­dåd av fi­nes­ser bjuds in­te. Max­las­ten är stör­re än för nå­gon an­nan i testet.

Fla­ket är 152 cen­ti­me­ter långt och klätt i alu­mi­ni­um. TOYO­TA HI­LUX 2,4 d-4D au­to­mat Pris: 364 875 krMo­tor: R4D/2 393 cm3Ef­fekt: 150 hkVrid­mo­ment: 400 Nm Bräns­le­för­bruk­ning: 0,78 l/mil Tjäns­te­vikt: 2 208 kg0-100 km/h: 12,8 sekFlaklängd: 152 cm

Helt ny ge­ne­ra­tion Hi­lux över­ty­gar med tyst ku­pé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.