VOLKS­WA­GEN AMA­ROK

Jakt & Fiske - - Test -

Där kon­kur­ren­ter­na trol­lar med sing­lecab, king­cab och doublecab säl­jer Volks­wa­gen en en­da ka­ross­ver­sion. En dub­bel­hytt med ett re­jält flak. Men när byg­get är så bra ut­fört räc­ker det långt.

Upp­da­te­ra­de Ama­rok som kom för­ra året be­hål­ler de sto­ra dra­gen i form­giv­ning­en men ba­kom rat­ten mär­ker man di­rekt att nå­got stort har hänt. Man har näm­li­gen slängt ut två­li­ters­fy­ran och i stäl­let byggt in en tre­li­ters V6-die­sel, sam­ma som i kon­cer­nens per­son­bilsmo­del­ler. Där­med har ef­fektut­ta­get gått från 180 till 224 häst­kraf­ter. Vrid­mo­men­tet är he­la 550 Nm. Två sva­ga­re ver­sio­ner finns ock­så, på 163 re­spek­ti­ve 204 häst­kraf­ter.

Den här mo­torn ger Ama­rok en skjuts som den in­te var i när­he­ten av förr. Kör­upp­le­vel­sen är på he­la ta­get myc­ket po­si­tiv. Men den sak­nar fle­ra av de i dag van­lig kö­ras­si­stans­funk­tio­ner­na som fi­las­si­stans, au­tobroms och dö­da vin­kel-var­na­re.

Med 5,25 me­ter i längd är Ama­rok den kor­tas­te av sex tes­ta­de pick­uper, men med 150 cen­ti­me­ter i längd är det ba­ra Toyo­ta Hilux som har läng­re flak. Li­ka yp­pigt är det in­te i ku­pén. Benut­rym­met bak­till är tio cen­ti­me­ter mind­re än i Isuzu, och åt­ta cen­ti­me­ter mind­re än i Ford Rang­er.

Trots des­sa in­vänd­ning­ar tyc­ker vi att Volks­wa­gen Ama­rok är den pickup som känns mest mo­dern i säll­ska­pet, och dess­utom ro­li­gast att kö­ra. Synd ba­ra att den kos­tar så myc­ket.

150 cen­ti­me­ter långt flak, en­dast Hilux har läng­re. Räc­ker för li­ten älg. VOLKS­WA­GEN AMA­ROK V6 TDI 224 hk Pris: 405 000 kr Mo­tor: V6D/2 967 cm3 Ef­fekt: 224 hk Vrid­mo­ment: 550 Nm Bräns­le­för­bruk­ning: 0,78 l/mil Tjäns­te­vikt: 2 315 kg 0-100 km/h: 7,9...

Nya Ama­rok har V6:a och 224 häst­kraf­ter. Trev­lig mo­tor!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.