SAMMANFATTNING

Jakt & Fiske - - Test -

På det he­la ta­get är det­ta sex gans­ka li­ka mo­del­ler. Fy­ra dör­rar, ett flak och från sitt­plats ser man till Åland om väd­ret är klart. Men ef­ter upp­sitt­ning märks skill­na­der­na.

Längst bak ham­nar Isuzu D-Max.

Den lan­se­ra­des re­dan 2012 men känns är­ligt ta­lat äld­re än så. Ål­dern märks i in­stru­men­te­ring­en och även i åk­kom­for­ten. Det finns mo­der­na­re kon­kur­ren­ter som gör job­bet bätt­re.

Åter­står Toyo­ta, Ford, Volks­wa­gen, Nissan och Mitsubishi. Nissan Navara har en stark mo­tor, kom­for­ta­bel skruv­fjäd­ring och fin ut­rust­ningsni­vå. Men mil­kost­na­den drar iväg. Or­sa­ken är för­säk­rings­kost­na­den och den höga vär­de­minsk­ning­en. Synd på en an­nars bra pickup.

Ford och Volks­wa­gen har så li­ka kost­nads­kal­ky­ler att det ba­ra skil­jer ett öre i mil­kost­nad mel­lan dem. Men Ford tap­par på ett par punk­ter. Vi upp­le­ver för­armil­jön som mer rö­rig än i Ama­rok. Det finns till ex­em­pel in­te mind­re än 23 knap­par på Ford-rat­ten. Att back­ka­me­ra sak­nas i stan­dard­ut­rust­ning­en känns ock­så som ett hån, det bor­de va­ra själv­skri­vet i det här seg­men­tet.

Volks­wa­gen Ama­rok le­ve­re­rar fram­för allt när det kom­mer till pre­stan­da. Den nya V6-mo­torn på 224 häst­kraf­ter är ka­non och per­son­bilspigg.

Toyo­ta Hilux var på för­hand tip­pad som en se­ger­kan­di­dat men då det­ta test gjor­des gick den då­ligt i un­dan­ma­nö­ver­pro­vet. Nu har Toyo­ta av­hjälpt pro­ble­met och tack va­re att vi gil­lar kom­for­ten och att Toyo­ta sat­sat på fler­ta­li­ga sä­ker­hets­sy­stem som ex­em­pel­vis au­tobroms är den up­pe i topp­stri­den. Men vin­ner gör Mitsubishi L200. Mo­torn är in­te li­ka pigg som Volks­wa­gen-ma­ski­nen, men å and­ra si­dan är L200 269 kg lät­ta­re än Ama­rok. Fram­för allt är Mitsubishi be­tyd­ligt bil­li­ga­re att kö­pa vil­ket ock­så av­speg­lar sig i drift­kost­na­der­na. Bäst av allt är att pris­bil­den in­te av­speg­lar kva­li­te­ten. L200 har hög kom­fort, bra sä­ker­hets­ut­rust­ning och så bra chas­si man kan be­gä­ra i klas­sen.

Nya Ama­rok och Hilux får se sig slag­na av Mitsubishi L200 som le­ve­re­rar god kom­fort och kva­li­tet till lågt pris. n

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.