Lyc­kad märk­ning av blå­fe­nad ton­fisk

Hös­tens märk­ning av blå­fe­nad ton­fisk har va­rit suc­céar­tad. To­talt 18 ton­fis­kar har märkts och kom­mer nu att kun­na föl­jas un­der de­ras re­sa runt At­lan­ten.

Jakt & Fiske - - Nyheter -

Fis­ket sked­de i sep­tem­ber med hjälp av spe­ci­al­ut­rus­ta­de sport­fis­ke­bå­tar och er­far­na sport­fis­ka­re. De un­der­stöd­des dess­utom av mär­ka­re och fors­ka­re. I svens­ka vat­ten fång­a­des och märk­tes 14 ton­fis­kar, de fles­ta kring Må­seskär.

– Pro­jek­tet är oer­hört lyc­kat. De märk­ta fis­kar­na kom­mer att bi­dra med in­for­ma­tion om vand­rings­möns­ter och ge­ne­tik som är fun­da­men­tal för den fram­ti­da för­valt­ning­en av blå­fe­nad ton­fisk. Be­stån­den har växt till sig de se­nas­te åren och chan­ser­na att vi ska kun­na se ton­fisk i skan­di­na­vis­ka vat­ten fram­ö­ver är go­da, sä­ger Andre­as Sun­delöf, fors­ka­re vid in­sti­tu­tio­nen för akva­tis­ka re­sur­ser (SLU Aqua), som lett den svens­ka de­len av pro­jek­tet.

Om ett år har sän­dar­na gjort sitt jobb och loss­nar då från fis­kar­na. Då har de bland an­nat le­ve­re­rat ovär­der­lig in­for­ma­tion om på vilken plats och vil­ket djup de märk­ta fis­kar­na har va­rit se­dan de blev märk­ta.

Sport­fis­kar­na har bi­stått pro­jek­tet och or­ga­ni­se­rat fis­ket med hjälp av fri­vil­li­ga sport­fis­ke­bå­tar.

– Det har krävt myc­ket ar­be­te med att ko­or­di­ne­ra vå­ra sport­fis­ke­bå­tar un­der de nio fiske­da­gar­na, men re­sul­ta­tet är fan­tas­tiskt, sä­ger Sport­fis­kar­nas fis­ke­vårds­chef Mar­kus Lund­gren.

FOTO: MAR­KUS LUND­GREN/ SPORT­FIS­KAR­NA

Förs­ta fis­ken på väg upp för att mär­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.