Varg­hy­bri­der kon­sta­te­ra­de ut­an­för Katri­ne­holm

De mör­ka varg­lik­nan­de hund­dju­ren som fo­to­gra­fe­rats i Bie, Sö­der­man­land har nu kon­sta­te­rats va­ra varg­hy­bri­der med hjälp av DNA-prov.

Jakt & Fiske - - Nyheter -

De var i slu­tet av som­ma­ren som Länsty­rel­sen i Sö­der­man­land lyc­ka­des fo­to­gra­fe­ra de miss­tänk­ta varg­hy­bri­der­na. Nu är det klar­lagt att det hand­lar om varg­hy­bri­der.

Sve­ri­ges lant­bruks­u­ni­ver­si­tet har med hjälp av DNA-ana­lys av in­sam­la­de spill­nings­pro­ver kon­sta­te­rat att det med störs­ta san­no­lik­het är en förs­ta ge­ne­ra­tions hy­bri­der mel­lan varg och hund.

– Det är an­ge­lä­get att ta bort des­sa in­di­vi­der så att den svens­ka varg­stam­men in­te får in­bland­ning av hund, sä­ger

Jo­han Vare­ni­us, funk­tions­chef på läns­sty­rel­sen.

Läns­sty­rel­sen i Sö­der­man­lands län an­sva­rar för att fat­ta be­slut om skydds­jakt på hy­bri­der­na. Om det be­hövs har Na­tur­vårds­ver­ket möj­lig­het att be­vil­ja dis­pen­ser när det gäl­ler jakt­me­del.

FOTO: LÄNSTY­REL­SEN

Val­par fång­a­des av vilt­ka­me­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.