Tjuv­fis­ke­här­va upp­nys­tad

Nio män in­för rät­ta för tjuv­fis­ke. Fångsten ska ha sålts till fisk­mark­na­der i Stock­holm och Gö­te­borg.

Jakt & Fiske - - Nyheter -

Un­der som­ma­ren greps och åta­la­des nio män för om­fat­tan­de tjuv­fis­ke av kräf­tor, gös och gäd­da i in­sjö­ar i och om­kring Små­land.

Po­li­sen upp­ger att ut­red­ning­en tog sin bör­jan när två av de åta­la­de män­nen greps un­der på­gåen­de tjuv­fis­ke i au­gusti i Nor­ra Bergun­da­sjön, Väx­jö.

Spår led­de po­li­sen till två fas­tig­he­ter i Tings­ryds kom­mun där sju öv­ri­ga män greps vid ett till­slag.

Po­li­sen har gjort be­slag av fis­ke­nät, kräft­mjär­dar, gum­mi­bå­tar med el­mo­to­rer, stör­re is­ma­skin, last­bil med kyl­ut­rust­ning för dis­tri­bu­tion.

De åta­la­de män­nen är miss­tänk­ta för att un­der 2017 tjuv­fis­kat och sålt över 1000 kg gös, över 1000 kg sig­nalkräf­tor och över 100 kg gäd­da till fisk­mark­na­der i Gö­te­borg och Stock­holm. För­sälj­nings­in­täk­ter­na har va­rit to­talt på över 400 000 kro­nor.

Samt­li­ga åta­la­de är ut­länds­ka med­bor­ga­re och de åta­la­des för grovt hä­le­ri och åt­ta av de miss­tänk­ta åta­la­des för grovt brott mot fis­ke­la­gen.

En­ligt po­li­sen är tjuv­fis­ke van­ligt fö­re­kom­man­de.

- Det­ta är det störs­ta åta­let jag kän­ner till ef­ter om­fat­tan­de tjuv­fis­ke i in­sjö­ar i lan­det. Or­ga­ni­se­rat tjuv­fis­ke är sä­ker­li­gen vi­da ut­brett i lan­det ef­tersom det kan in­bringa sto­ra sum­mor peng­ar, som den­na för­un­der­sök­ning på­vi­sar. Ut­red­ning­en i Väx­jö vi­sar på ett stort pro­blem med or­ga­ni­se­rat tjuv­fis­ke i oli­ka in­sjö­ar, sä­ger för­un­der­sök­nings­le­da­ren as­si­sten­t­å­kla­ga­re Sa­ra­ma­ria Jo­hans­son.

Vid den­na tid­nings press­lägg­ning ha­de do­men i må­let ej för­kun­nats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.