FAK­TA VILDSVINSSKINKA

Jakt & Fiske - - Vildsvin -

Vildsvins­skin­kan till­reds på sam­ma vis som den van­li­ga jul­skin­kan på gris. Kok­ning el­ler ugns­bak­ning spe­lar ing­en roll. Har till­rett den på bå­da sät­ten och bli­vit nöjd med slut­re­sul­ta­tet.

Tric­ket med ugns­bak­ning är att vatt­na ur skin­kan or­dent­ligt ef­ter salt­la­gen och att in­te kö­ra skin­kan för hårt i ug­nen. In­ner­tem­pe­ra­tu­ren ska va­ra 65 gra­der och ugns­bak­ning­en ska ske på cir­ka 80 gra­der.

Vilsvins­skin­kan blir nå­got smak­ri­ka­re och mör­ka­re i köt­tet än tam­gris­skin­kan.

På nä­tet går det att fin­na en mängd re­cept på jul­skin­ka på vildsvin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.