4 5 6

Jakt & Fiske - - Experten -

Rost el­ler mär­ken in­u­ti pi­pan. Ty­der på kraf­tig van­vård.

Känn på tryc­ket, och se till att kol­ven pas­sar din kropps­tor­lek.

Me­ka­nisk funk­tion. Det ska in­te fin­nas någ­ra glapp i me­ka­nis­men el­ler mel­lan lå­da och kolv. Pro­va att gö­ra re­pe­ter­rö­rel­se.

Säk­ring­en! Mås­te fun­ge­ra och dess­utom va­ra lätt att han­te­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.