Hum­mern

Jakt & Fiske - - Kombijakt -

årets höjd­punk­ter – kom­bi­ne­ra­de kan det väl in­te bli an­nat än suc­cé?

Bakom var­je fram­gångs­rikt slut­re­sul­tat döl­jer sig dock of­tast nog­gran­na för­be­re­del­ser. Går­den Ul­me­kärr i nor­ra ut­kan­ten av Greb­bestad är en ty­pisk väst­kust­gård, med ba­ra någ­ra sten­kast till ha­vet så vi­lar åk­rar och äng­ar mel­lan stör­re klippar­ti­er där tal­len tar för sig högst up­pe på de kar­ga top­par­na och där ek, alm och gran trängs när­ma­re åk­rar­na där mar­ken är bör­di­ga­re och blöt­hå­len van­ligt fö­re­kom­man­de. En små­sku­ren ter­räng per­fekt för rå­djur, men även för vildsvin som ny­li­gen ta­git sig in på grann­mar­ker­na. På Ul­me­kärr har dock ing­et rå­djur skju­tits på åt­skil­li­ga år. Nu har Oscar Jo­hans­son, till­hö­ran­de Ul­me­kärrs yngs­ta jä­gar­ge­ne­ra­tion, be­stämt sig för att änd­ra på den sa­ken.

Ru­ti­ne­rad hum­mer­fis­ke

Ar­be­tet bör­ja­de i som­ras när Oscar dag­li­gen vis­ta­des i sko­gen och på fäl­tet för att se hur och var rå­dju­ren rör sig och be­tar. Re­sul­ta­tet blev sex oli­ka pass, ett fas­ligt snick­ran­de av torn och skjut­ste­gar. Och förs­ta hel­gen i ok­to­ber får Af­ton­bla­det Jakt&Fiske till­sam­mans med hitres­ta jä­ga­re chan­sen att nju­ta skogs­doft och salt­stänk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.