Hej, mitt vin­ter­land!

De vi­ta och li­te ky­li­ga­re da­gar­na är snart över oss, med möj­lig­he­ter till bå­de spän­nan­de jakt och frost­nup­na nästip­par. Här har vi sam­man­ställt ett an­tal bra-att-hapry­lar att skaf­fa för att gö­ra vin­ter­jak­ten ro­li­ga­re.

Jakt & Fiske - - Prylar -

Vill du ha det bäs­ta vin­ter­ca­mo­stäl­let? Här är Tai­gas uni­forms­systems-ver­sion av M/90-vin­ter­ca­mo i Go­re-Tex. In­te bil­ligt, men bra. Jac­kan har för­böj­da är­mar, vat­ten­säk­ra blixt­lås un­der är­mar­na för ven­ti­la­tion, cor­du­ra­för­stärk­ning­ar på arm­bå­gar med vad­de­rat skydd mot kon­takt­ky­la och nät­fic­ka på in­si­da rygg som med för­del kan an­vän­das för att för­va­ra över­drags­byx­or i.

Dess­utom syns du in­te om nån tit­tar på dig med IR…

6 995 kr, www.cold­skills.com

Lätt­han­ter­lig hand­vär­ma­re som kan åter­an­vän­das. Per­fekt att ha i fic­kan vid alla ty­per av fri­lufts­ak­ti­vi­te­ter. Även bra att ha i be­red­skap i t.ex. bi­len. Gift­fritt in­ne­håll.

15 kro­nor, www.bil­te­ma.se

TEXT: MAR­CUS ENG­STRÖM

Utomor­dent­lig bä­rig­het i lös­snö och lång livs­längd har gjort ski­dan till en fa­vo­rit bland fri­lufts­folk och jä­ga­re och till ett om­tyckt ar­bets­red­skap. Rajd är en ski­da med en fan­tas­tisk histo­ria och den för en lång tra­di­tion vi­da­re in i vå­ra da­gar. Re­dan för 5 200 år se­dan an­vän­des ski­dor av den här mo­del­len på vå­ra nord­li­ga bredd­gra­der. En­ligt säg­nen ska de förs­ta jä­gar­na ha fäst kni­ven vid den ka­rak­tä­ris­tis­ka spet­sen för att kun­na ski­da i fatt si­na by­ten och fäl­la dem.

2 750 kr www.tegs­nas.se

TAIGA FIELD JACKET CPA08 TSUP

TEGSNÄSSKIDAN Cirka­pris:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.